آرشیو شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸، شماره ۹۶۲۷
صفحه آخر
۱۲

ره نمای طریق

 آیا شهربانو، مادر امام سجاد (ع) واقعا یک شاهزاده ایرانی بوده اند؟ 

اینکه شهربانو مادر امام سجاد (ع) یک شاهزاده ایرانی بوده اند، پس از بررسی مورد تشکیک قرار گرفته است. برای به دست آوردن اطلاعات بیشتر به کتاب «علی بن الحسین (ع)» تالیف دکتر سیدجعفر شهیدی مراجعه فرمایید.