آرشیو شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸، شماره ۲۲۳۲۴
معارف
۸
سلوک عارفانه

با تقویت قدرت روحانی، قدرت جسمانی مضاعف می شود

(بدان ای سالک راه خدا! اگر پرورش روحانی در انسان پیدا بشود، آن وقت قدرت جسمانی اش هم مضاعف می شود. و شما کوشش کنید که آن قدرت را هم، که قدرت الهی است، آن قدرت هم به برکت اسلام و به برکت مولا امیرالمومنین(ع) در شما پیدا بشود که یک مرد روحانی قوی و جسمانی قوی بشوید که هم جانب روحتان قوی باشد، و هم جانب جسمتان قوی باشد.