آرشیو شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸، شماره ۵۵۱۹
اقتصاد
۳

زمزمه گرانی بنزین در سخنان ربیعی

هفته گذشته سخنگوی دولت با تاکید بر این که هنوز تصمیم نهایی درباره انتخاب یکی از سناریوهای بنزینی اتخاذ نشده است، گفت: بنا بر نظر رئیس جمهور هرگونه تغییر قیمت با هدف توزیع عادلانه منابع عمومی و در جهت کاهش فاصله طبقاتی به کار گرفته خواهد شد. به گزارش تسنیم، اصلاح قیمت حامل های انرژی به ویژه بنزین با هدف کاهش فاصله طبقاتی، تصمیم جدیدی است که سخنگوی دولت در نشست خبری اخیر خود، از آن خبر داده است. علی ربیعی، سخنگوی دولت در نشست خبری هفتگی گفت: بنا بر نظر رئیس جمهور هرگونه تغییر قیمت با هدف توزیع عادلانه منابع عمومی و در جهت کاهش فاصله طبقاتی به کار گرفته خواهد شد. ربیعی با تاکید بر این که هیچ بخشی از درآمدها به حساب دولت یا خزانه برای هزینه های جاری واریز نخواهد شد، افزود: این درآمد به سمت اقشاری که سهم کمتری از ثروت ملی دارند مانند افراد حقوق بگیر ثابت، کارگران، بازنشستگان، کارمندان، گروه های هدف معین شده و افراد کم برخوردار به طور هوشمند توزیع خواهد شد.