آرشیو شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸، شماره ۵۵۱۹
صفحه آخر
۲۰

تولید گل آفتابگردان مصنوعی

پنل هایی خورشیدی ابداع شده اند که شبیه گل آفتابگردان هستند. ساقه های این گل ها از موادی تهیه شده اند که در مجاورت نور خم می شوند و در نتیجه پنل ها به سمت نور خورشید می چرخند.

به گزارش مهر، این گل های آفتابگردان مصنوعی که SunBOT  نام دارد از موادی ساخته شده که نسبت به نور واکنش نشان می دهند. انرژی خورشید در قسمت بالای این دستگاه جمع آوری می شود. در قسمت ساقه نیز از مواد استانداردی با قابلیت جذب نور استفاده شده که به طور معمول در سلول های خورشیدی به کار می رود. عرض هر  SunBOT کمتر از یک میلی متر است.

هنگامی که بخشی از ساقه SunBOT در معرض نور قرار می گیرد، داغ و کوچک می شود. این امر سبب می شود ساقه خم شده و گل آفتابگردان به سمت نور بچرخد. هنگامی کهSunBOT  در جهت نور قرار گیرد، ساقه خم نمی شود، زیرا خمیدگی نوعی سایه به وجود می آورد و اجازه می دهد مواد خنک شود و ساقه به حالت اولیه بر گردد. پنل هایی که به ساقه هایی با قابلیت خم شوندگی متصل هستند، می توانند تا 400 درصد بیشتر انرژی خورشیدی جمع آوری کنند.