آرشیو شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸، شماره ۵۵۱۹
صفحه آخر
۲۰

مضطرب ها بخوانند

محققان در بررسی های جدید خود به ارتباط خواب ناکافی و اضطراب تاکید و اظهار کردند: بی خوابی شبانه می تواند احتمال اضطراب را حدود 30 درصد افزایش دهد.به گزارش ایسنا،  اسکن های مغزی شرکت کنندگان این پژوهش نشان داد ناحیه ای از مغز موسوم به قشر پیش پیشانی پس از یک بی خوابی شبانه غیرفعال می شود. نتایج مطالعات قبلی حاکی از آن است این ناحیه از مغز باعث کاهش اضطراب و استرس می شود. نتایج اسکن ها نشان داد فعالیت بیش از حد مغز در دیگر بخش ها با پردازش احساسات مرتبط است. به گفته محققان بی خوابی شبانه میزان اضطراب را تا حدود 30 درصد افزایش می دهد.