آرشیو یک‌شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۸، شماره ۲۲۳۲۵
اخبار کشور
۳
پای درس علی (ع)

راهکار مقابله با تکبر در جایگاه مدیریتی

امام علی در عهدنامه مالک اشتر: «در آن هنگام که با توجه به مقام بالای خود، هیبت و تکبری در خود احساس کردی، (فورا) به یاد بیاور عظمت ملک (حکومت) خداوندی را که فوق تو است، و بنگر و متوجه باش قدرتی را که او بر تو دارد، و تو بر خود آن قدرت را نداری. این توجه و نگرش است که سرکشی و تمرد را از تو می گیرد، و تندی (تکبر) تو را فرو می نشاند، و آن عقل زایل شده را باز می گرداند»