آرشیو یک‌شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۸، شماره ۲۲۳۲۵
معارف
۷
سلوک عارفانه

ریشه ترس از قدرت های عالم وابستگی های نفسانی است

(بدان ای سالک راه خدا!) تمام وابستگی ها منشااش وابستگی است که انسان به خودش دارد. تمام وابستگی ها از خود آدم پیدا می شود. وقتی انسان وابسته است، نفسش وابسته است به جهاتی که مال خودش است، به نفسیت خودش، به وضعیت خودش، این تمام وابستگی هایی که در خارج هم برایش پیدا می شود، منشااش اینجاست. وقتی این وابستگی باشد، اگر بخواهند برایش (مواضعی را) تحمیل کنند، چون این وابستگی هست، تحمیل می کنند، قبول می کند. وقتی ببیند یک چیزی با این آمالی که دارد مخالف است، اگر نکند، یک وقت (وابستگی هایش) به هم می خورد، این خاضع خواهد شد. اگر انسان از این وابستگی وارسته شد، آزاد شد از این، این دیگر آزاد است، این دیگر از کسی نمی ترسد، همه قدرت های عالم جمع بشوند، این نمی ترسد، برای اینکه آخرش این است که من از بین می روم، دیگر بالاتر از این که نیست.