آرشیو یک‌شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۸، شماره ۴۵۰۶
جامعه
۱۳
شهر

سومین همایش سالانه انجمن علمی مطالعات صلح ایران برگزار می شود

لزوم توجه به مفهوم صلح در شهرها

زهرا نژادبهرام، عضو هیات رییسه شورای شهر تهران در پیش همایش سومین همایش سالانه انجمن علمی مطالعات صلح ایران (علوم انسانی و اجتماعی و صلح) که با عنوان صلح و مدیریت «شهری» برگزار شد برضروت استفاده از ظرفیت های سیاستگذاری برای کاهش موانع ایجاد صلح در شهرها و به خصوص تهران تاکید کرد .

در این همایش، زهرا نژادبهرام، عضو هیات رییسه شورای شهر تهران، به عنوان مدیر پانل، در جمع بندی صحبت مدعوین، معادله قدرت را معادله ای جاری و ساری دانست و گفت: صلح ابزاری شده که خشونت بستری برای اعمال قدرت داشته باشد و دانش بازتولید قدرتی شده که از قبل آن بتوان اعمال خشونت کرد.

به گفته او، نباید از این نکته غافل شد که هرجا از صلح خبری نیست، قدرت اعمال خشونت پس آن است که تعامل را تحت الشعاع قرار می دهد و مانع رسیدن به صلح می شود.

به گفته نژادبهرام، صلح از جمله مفاهیمی است که در برابر خشونت، جنگ و... قرار می گیرد. لذا نداشتن ادبیات واحد منجر می شود کالبد خیابان و ارتباط انسانی نتواند مفاهیمی صلح آمیز داشته باشد.

عضو شورای شهر، مثال خروج امریکا از برجام را مطرح کرده و گفت: ما ضد صلح و خشونت زا می شویم اما اقدام امریکا پاسداری از صلح تعریف می شود و این همان نبود ادبیات مشترکی است که به دانش نیاز دارد؛ دانشی که نتوانسته در تعریف مفهوم صلح کمک کند و اینجا باز هم دانش در خدمت قدرت قرار می گیرد. نژادبهرام با اشاره به ارتباط مفهوم صلح با فضاهای شهری گفت: آیا پذیرش مفهوم صلح و باور آن و تعهد به آن در جامعه ساری و جاری است؟ لذا در شهری که زندگی می کنیم که مملو از تکثرها و تنوع هاست، چگونه می توانیم روابط صلح آمیز را در فضای شهر پیاده کنیم!

وی افزود: با این تنوع و تفرق برداشت ها از مفهوم صلح، اگر مکانیسم مشترکی وجود نداشته باشد، ما هر آن منتظر تنازع های متفاوت در سطح شهر خواهیم بود. اما کارکرد صلح در درون چنین شهرهایی چه خواهد بود و چه ابزارهایی جز مشارکت می تواند ما را برای عبور از خشونت یاری کند و این مستلزم تبیین و نهایی کردن صلح و استفاده از مفاهیم صلح آمیز است.

عضو هیات رییسه شورای شهر با ذکر اینکه افزایش تمایل به شهرنشینی بعد از انقلاب موضوعی متفاوت شد گفت: قبل از اینکه روابط شهرنشینی در کشور تبیین شود شهرها خلق شدند. به همین دلیل ضمن تخریب گذشته نتوانستند رویکردهای آینده خود را تبیین کنند.

وی به عنوان نمونه ای در این زمینه به موضوع جدایی ری از تهران اشاره کرد و گفت: امروز موضوع جداسازی ری از تهران مطرح است و به طرحی تبدیل شده که به مجلس هم راه پیدا کرده! یا شهرهایی که هنوز به مفاهیم شهر نرسیده اند.

وی تصریح کرد: ما در تهران مساله محیط زیستی نداریم؛ آلودگی منابع آب و خاک ما در اطراف تهران صورت می گیرد و با چالش جدیدی به نام مجموعه های شهری رو به رو هستیم. چیزی که در درون شهر شاید بتوانیم آن را اداره کنیم اما در حاشیه شهر خیر.

نژادبهرام، همچنین به نقش موثر استفاده از ظرفیت های سیاستگذاری برای کاهش موانع ایجاد صلح، تاکید کرد و گفت: در گذشته فرصت های تعامل و گفت وگو وجود داشت اما حالا این طراحی شهری کمتر خشونت زا و ظرفیت های مدیریت شهری است که باید کمک کند.

وی با طرح سوالی در این زمینه گفت: چگونه می توانیم با اتکا به دیپلماسی شهری از این ظرفیت استفاده کنیم؟ آنچه کمتر مورد توجه قرار گرفته... در واقع هرچه قدر شهروندان در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها مشارکت داشته باشند بیشتر قادر خواهیم بود مفاهیم صلح را ترویج دهیم.

در ادامه این همایش ایزدی یکی از معماران، گفت: در بسیاری از برنامه هایی که در حوزه شهری شاهد اجرای آن بودیم رگه هایی از ناصلحی در آن دیده می شد و می دیدیم که اگر آن برنامه اجرا شود باعث برهم خوردن صلح شهری می شود.

وی ادامه داد: تسلط کمیت بر کیفیت در شهرهای ما باعث شده تا آدم های شهرنشین با چالش های بسیاری روبه رو شوند.

این معمار و کارشناس حوزه شهرسازی، افزود: هنوز بسیاری از دانشجویان ما با نظریات مهم در حوزه معماری و شهرسازی درخصوص ایجاد صلح بیگانه اند.

ایزدی گفت: شهر یک سازمان اجتماعی است و با این تعریف باید به سراغ افزایش این سازمان اجتماعی رفت زیرا در این تعریف چوب و سنگ و آهن به درد ما نمی خورد.

این معمار افزود: در 2500 محله شهر ایران با جمعیتی حدود 20 میلیون نفر، از بسیاری از سرانه های شهری برخوردار نیستند و این در حالی است که اینها 30 درصد جمعیت شهرنشین را تشکیل می دهند.

وی گفت: همین امر باعث شد تا سیاست بازآفرینی شهری تعریف و قرار شد اجرایی شود که در این سیاست مقرر شد تا قلمروهای عمومی پررنگ تر شده و این فضاهای عمومی ارتقا پیدا کنند.

ایزدی ادامه داد: باید یادمان باشد که قلمروهایی عمومی است که باعث ایجاد صلح می شود و حتی باعث شکوفایی شهر در حوزه اقتصادی می شود و این شکوفایی باعث رشد صلح در شهر می شود.