آرشیو یک‌شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۸، شماره ۴۷۴۷
سیاست گذاری
۶

نبود فهرست آمارهای رسمی در کشور

رئیس مرکز آمار ایران اظهار کرد: یکی از مصادیق مدرن سازی آمار رسمی این است که فهرستی از آمار رسمی مشخص وجود داشته باشد که در این راستا فهرست مورد نظر تهیه شده و در 27 آبان ماه جاری در کمیسیون های مورد نظر به بوته نظرسنجی می گذاریم. با تصویب این فهرست در شورای عالی آ مار می توان یکی از دغدغه های آماری کشور را کم کرد.

به گزارش «ایلنا» جواد حسین زاده در نشست مدیران و کارشناسان دستگاه های اجرایی برای ابلاغ و پیاده سازی چارچوب مدیریت کیفیت آمارهای رسمی نظام آماری ایران اظهار کرد: با توجه به اهمیت آمار در سیاست گذاری و برنامه ریزی ها همواره موضوع کیفیت آمارهای ارائه شده دغدغه اصلی کاربران و تولیدکنندگان آمار بوده است. سیاست های به کار گرفته شده بر پایه آمار غلط گاه باعث خسارت هایی می شود؛ از این رو با در نظر گرفتن رویکرد علمی و تخصصی جهانی به موضوع مدرن سازی آمارهای رسمی و نظام آماری پرداختیم. وی افزود: از سال 2010 افزایش کیفیت آمار تولید و منتشر شده اهمیت قابل توجهی پیدا کرد و در کشورمان هم همواره به تهیه و تولید آمار باکیفیت تاکید شده است در همین راستا در چشم انداز نظام آماری ایران موضوع ماده سومین برنامه ملی توسعه آمار کشور مبنی بر یکپارچگی، پاسخگو و مورد اعتماد علمی بودن، تخصص و کیفیت تعریف شده است. رئیس مرکز آمار ایران تصریح کرد: مطابق تکالیف مرکز آمار در برنامه سوم ملی توسعه آمار کشور، چارچوب مدیریت کیفیت آمارهای رسمی در نظام آماری کشور به صورت یکپارچه و با در نظر گرفتن ظرفیت های موجود با توجه به استانداردهای بین المللی و براساس آخرین ویرایش چارچوب پیشنهادی کمیسیون آمار سازمان ملل در سال 2019 تهیه شده است. حسین زاده با بیان اینکه بارها درباره توسعه پایدار و حکمرانی شایسته حرف زده شده است گفت: این سیاست در یک بستر بسته و محدود محقق نمی شود و نیاز به بستر پویا دارد و باید نظام آماری مدرن را در یک بستر پویا محقق کنیم که تمام دستگاه ها باید در آن نقش آفرین باشند. وی با تاکید بر اینکه درحال حاضر فهرست آمار رسمی در کشور وجود ندارد گفت: یکی از مصادیق مدرن سازی آمار رسمی این است که فهرستی از آمار رسمی مشخص وجود داشته باشد که در این راستا فهرست موردنظر تهیه شده و در 27 آبان ماه جاری در کمیسیون های مورد نظر به بوته نظرسنجی می گذاریم.