آرشیو دو‌شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۸، شماره ۲۲۳۴۴
اخبار کشور
۳
در پرتو وحی

حتمیت مجازات کافران در زمین

«گمان مبر کافران می توانند از چنگال مجازات الهی در زمین فرار کنند، جایگاه آنان آتش است و چه بد جایگاهی است.»