آرشیو دو‌شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۸، شماره ۵۵۳۹
صفحه آخر
۲۰
مقطع حساس کنونی

داستان خرگوش فرودست و کلاغ کلان نگر + روباه ناقلا

امید مهدی نژاد

در ناحیه شرقی جنگل دوردست، کلاغی دائما بر شاخه درختی نشسته بود و استراحت می کرد. روزی خرگوشی که از بس به دنبال غذا گشته بود از نفس افتاده بود به زیر درخت رفت تا چند دقیقه بنشیند و نفسی تازه کند و بار دیگر به جست وجوی غذا بپردازد. کلاغ وقتی چشمش به خرگوش افتاد، گفت: خدا قوت، خسته نباشی. خرگوش گفت: قربانت. از صبح دنبال غذا می گردم تا شکمم را سیر کنم، اما چیزی پیدا نکرده ام. کلاغ گفت: حتما پیدا می کنی. خرگوش گفت: صبح که از اینجا رد شدم تو اینجا بودی و هنوز هم اینجایی. کار خاصی نداری که همش مشغول استراحتی؟ کلاغ گفت: استراحت؟ نه. من مشغول رصد اخبار و بازنشر پست های خبری و تحلیلی، تحلیل اخبار و وقایع روز و ارائه تحلیل ها در شبکه های اجتماعی، تمرین نگرش کلان، آماده سازی برای تصمیم سازی و تصمیم گیری و سایر فرآیندهای استراتژیکم. اگر به نظرت می رسد که بیکارم، برای این است که با نگرش کلان و فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری آشنایی نداری. خرگوش گفت: می شود من هم به جای سگدو زدن در پی یک لقمه نان و هویج، مثل تو به استراحت و رصد اخبار و بازنشر پست های خبری و تحلیلی، تحلیل اخبار و وقایع روز و ارائه تحلیل ها در شبکه های اجتماعی، تمرین نگرش کلان، آماده سازی برای تصمیم سازی و تصمیم گیری و سایر فرآیندهای استراتژیک بپردازم؟

کلاغ گفت: البته که می توانی. از همین حالا شروع کن. خرگوش کنار درخت لم داد تا به استراحت و رصد اخبار و بازنشر پست های خبری و تحلیلی، تحلیل اخبار و وقایع روز و ارائه تحلیل ها در شبکه های اجتماعی، تمرین نگرش کلان، آماده سازی برای تصمیم سازی و تصمیم گیری و سایر فرآیندهای استراتژیک بپردازد که ناگهان روباهی از پشت درخت بیرون جست و خرگوش را گرفت و خورد. کلاغ گفت: ای بابا، حیف شد. وی سپس افزود: چه حیف که یادم رفت بگویم برای رصد اخبار و بازنشر پست های خبری و تحلیلی و تحلیل اخبار و وقایع روز و ارائه تحلیل ها در شبکه های اجتماعی و تمرین نگرش کلان و آماده سازی برای تصمیم سازی و تصمیم گیری و سایر فرآیندهای استراتژیک، باید مثل من این بالابالاها بنشینی؛ و خاموش شد و به ادامه رصد اخبار و بازنشر پست های خبری و تحلیلی، تحلیل اخبار و وقایع روز و ارائه تحلیل ها در شبکه های اجتماعی، تمرین نگرش کلان، آماده سازی برای تصمیم سازی و تصمیم گیری و سایر فرآیندهای استراتژیک پرداخت.