آرشیو سه‌شنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۸، شماره ۲۲۳۴۵
اخبار کشور
۳

هدیه به خوانندگان

حضرت امام خمینی(ره): سیره انبیاء بر این بوده است که در مقابل طاغوت محکم می ایستادند و در مقابل ضعفا و فقراء و مستضعفین فروتن بودند.