آرشیو سه‌شنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۸، شماره ۵۵۴۰
صفحه آخر
۲۰

شام سمی

یک عکاس لحظه شگفتی آور شکار و تکه پاره شدن یک کبرای سمی چهار متری توسط یک عقاب را ثبت کرده است. این عکاس در ماه آگوست در تنری لیک در ناحیه کانچیپوران در هند شاهد این صحنه بود. به گزارش فرادید، گوآتامان گانسان می گوید وقتی عقاب پنجه کوتاه مارخور به دنبال طعمه سروکله اش پیدا شد، هوا در این ناحیه ابری بود. عقاب بعد از یک جنگ طولانی با مار برای چند ثانیه در ارتفاع 300 متری پرواز کرد و سپس به سمت طعمه شیرجه زد. «با دیدن صحنه شیرجه عقاب به او نزدیک تر شدیم و تا به او برسیم او سر مار کبرای چهار متری را گرفته بود. عقاب سر مار را کند و بدنش را به دو تکه تقسیم کرد و از قسمت دم شروع به خوردنش کرد.