آرشیو چهار‌شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸، شماره ۲۲۳۴۶
اخبار کشور
۳
در پرتو وحی

اشد مجازات الهی برای کافران حربی مفسد در دنیا و آخرت

«کیفر آنها که با خدا و پیامبرش به جنگ برمی خیزند، و اقدام به فساد در روی زمین می کنند، (و با تهدید اسلحه به جان و مال و ناموس مردم حمله می برند) فقط این است که اعدام شوند، یا به دار آویخته گردند، یا (چهار انگشت از) دست (راست) و پای (چپ) آنان، به عکس یکدیگر، بریده شود، و یا از سرزمین خود تبعید گردند، این رسوایی آنان در دنیا است، و در آخرت مجازات عظیمی دارند».