آرشیو چهار‌شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸، شماره ۹۶۴۹
صفحه آخر
۱۲

ره نمای طریق

 در زمینه عوارض اجتماعی ازدواج موقت چه کتابی را برای مطالعه پیشنهاد می فرمائید؟

برای آگاهی از مباحث مربوط به آثار اجتماعی ازدواج موقت می توانید به کتاب «نظام حقوق زن در اسلام» تالیف استاد شهید مرتضی مطهری مراجعه فرمائید.