آرشیو چهار‌شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸، شماره ۵۵۴۱
زندگی
۱۳

حق با شماست

#انرژی - قیمت

توکلی از کرج: قرار بود تا پایان سال هیچ یک از حامل های انرژی افزایش قیمت نداشته باشد، ولی خلف وعده اتفاق افتاد و بنزین گران شد.

#هیات - علمی

خورشیدآبادی از مشکین شهر: ورود فرزندان اعضای هیات علمی دانشگاه ها به رشته های پزشکی اجحاف در حق شرکت کنندگان آزمون است و بدتر از آن سکوت وزارت علوم که نشان دهنده رضایت از این وضع بود.

#کمک - معیشت

شهروندی از رشت: شغلم مسافرکشی است و سه فرزند دارم ولی به من کمک معیشت تعلق نگرفت، چرا؟ هیچ نشانی از عدالت در توزیع کمک دولت به شهروندان وجود ندارد.

#بازنشسته - حمایت

رستمی از تهران: بازنشسته با حقوق سه میلیون تومان در ماه هستم که حتی خودرو نیز ندارم و همسرم نیز بیمار است ولی کمک معیشتی به بنده تعلق نگرفت. چرا؟

#پیامک - فروشگاه

قبادی از تهران: فروشگاه های زنجیره ای به بهانه شرکت دادن مشتریان در قرعه کشی بعد از دریافت شماره تلفن، هر روز پیامک های تبلیغاتی ارسال می کنند. لطفا رسیدگی شود.

# سطل_زباله

احمدی ازتهران: در خیابان  چنگیزی تقاطع خیابان جمالزاده سطل زباله مکانیزه وجود ندارد به همین دلیل بهداشت و سلامت شهروندان به خطر افتاده از شهرداری منطقه11 تقاضای رسیدگی داریم.

جوابیه