آرشیو چهار‌شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۸، شماره ۹۶۵۵
ورزشی
۱۱

آذرنیا: هواداران تراکتور صبوری به خرج دهند

پیشکسوت باشگاه تراکتورسازی گفت: گرچه در بازی های اخیر نتایج مناسبی کسب نشده است،اما با درایت مالک باشگاه،تراکتور به روزهای اوج بازمی گردد.حسن آذرنیا اظهار داشت: مالک و هیئت مدیره باشگاه درتلاش هستند که اوضاع را بهبود ببخشند. درحال حاضر شرایط باشگاه را نباید از حالت طبیعی خارج کرد و تنها چیزی که به باشگاه و مدیران کمک می کند آرامش است.وی اضافه کرد:هواداران و پیشکسوتان و بازیکنان باید به باشگاه و مالک آن کمک کنند تا بتواند تصمیم درستی بگیرد. در حال حاضر فقط باید صبرکرد وفضا را آرام کرد  تا تصمیم درست اتخاذ شود، درغیر این صورت با عجله و اعتراض کاری به پیش نمی رود.وی افزود:هواداران هم ناراحت هستند که تیم در چند بازی اخیر نتیجه نگرفته است اما من به عنوان کسی که با باشگاه آشنا هستم و درمیان هواداران هستم مطمئنم که باشگاه تراکتور به روزهای اوج خود بازخواهد گشت و طراوت و شادابی را در تیم تراکتورشاهد خواهیم بود.آذرنیا با توصیه به هواداران دراین مقطع کلیدی و حساس خاطرنشان کرد :هواداران درک درستی از باشگاه دارند وخودشان می دانند دراین شرایط  تصمیم درست این است که باید صبوری بیشتری به خرج دهند تا مدیریت جدید منصوب شود و بتواند در آرامش تصمیم های مناسبی را بگیرد وباشگاه تراکتورازاین بحران بیرون بیاید.