آرشیو یک‌شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۸، شماره ۳۶۱۵
جامعه
۱۳

تبدیل قرارداد میلیونی به میلیاردی در حوزه پسماند

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران گفت: شهرداری باید برای ریشه کن کردن فساد و رانت در حوزه شهرسازی، برای هوشمندسازی کامل سامانه تصمیم گیری و تصمیم سازی، سامانه معماری و شهرسازی و سامانه فرایند صدور پروانه اقدام کند. 

«محمد سالاری» با اشاره به مبارزه با فساد در حوزه شهری اظهار کرد: شورای شهر تهران تصمیم گرفت قراردادهای بسیار گسترده ای که هر روز و هر ماه در سطح شهرداری تهران اعم از معاونت ها، سازمان ها و شرکت ها، نواحی و مناطق 22 گانه ثبت و نوشته می شود و اعداد و ارقام درخور توجهی نیز در این قراردادها منعقد می شود، مبتنی بر فراخوان و مزایده باشد؛ در حالی که در دوره مدیریت شهری گذشته اکثرا با ترک تشریفات همراه بوده است.

 او با اشاره به بررسی قرارداد پیشین شهرداری که با ترک تشریفات منعقد شده است،  تصریح کرد: برای مثال در برخی از مناطق شهرداری تهران که رقم جمع آوری پسماند آن 150 میلیون تومان بوده است، این رقم در ماه بعد و در یک فراخوان به همان پیمانکار با سه میلیارد تومان پیشنهاد داده می شود تا با همان روند قبلی کار را انجام دهد. این اقدام مفهوم مشخصی دارد. اگر این را به باقی قراردادهایی که در شهرداری تهران نوشته می شد، تعمیم دهیم، متوجه میزان تخلفاتی که در ثبت قراردادها وجود داشته، می شویم؛ در نتیجه نهاد شورا و شهرداری در این زمینه گام محکمی برداشته است.