آرشیو سه‌شنبه ۲۴ دی ۱۳۹۸، شماره ۴۸۰۳
بورس
۱۰
تازه های نشر

انتشار کتاب حسابرسی عملیاتی

دنیای اقتصاد : کتاب حسابرسی عملیاتی؛ اصول و شیوه هایی برای دنیای درحال تغییر توسط نشر کیومرث منتشر شد. این کتاب توسط هرنان مرداک تالیف و از سوی نظام الدین رحیمیان، وحید منتی و محمد غواصی کناری به زبان فارسی برگردانده شده است.

کتاب مزبور در 15فصل و 400صفحه منتشر شده است. یکی از کتاب های معتبر و جدید درحوزه حسابرسی عملیاتی با تاکید بر نقش حسابرسان داخلی، کتاب دکتر هرنان مرداک با عنوان «حسابرسی عملیاتی؛ اصول و شیوه هایی برای دنیای درحال تغییر» است که توسط نظام الدین رحیمیان، وحید منتی و محمد غواصی کناری به زبان فارسی برگردانده شده است. هرنان مرداک، استاد دانشگاه نورث ایسترن است که دارای تجارب حرفه ای بیش از 30 سال درحوزه های حسابرسی داخلی و عملیاتی، استقرار و تحلیل سیستم ها، تقلب، تجزیه وتحلیل عملیات سازمان است. این تجارب باعث شده است که در کتاب مزبور، آمیخته ای از شیوه ها و نظریه های نوین مدیریتی، روانشناسی و اخلاق به منظور کارآمدی بیشتر حسابرسی عملیاتی در قالب رویکردی بدیع ارائه شد.

کتاب مزبور در 400صفحه و 15فصل نگارش شده است. فصل اول به تعریف حسابرسی عملیاتی و حسابرسی داخلی و تشریح واژه های کلیدی مندرج در تعریف، هدف حسابرسی عملیاتی و نحوه ارزش افزایی آن برای سازمان، تفاوت دو مفهوم حسابرسی مبتنی بر ریسک و حسابرسی مبتنی بر کنترل ها، تقسیم بندی ذی نفعان به دو گروه اصلی/ اقتصادی و ثانویه/ غیراقتصادی و مهم ترین مهارت های موردنیاز برای انجام حسابرسی داخلی، می پردازد.

در فصل دوم، مراحل حسابرسی عملیاتی شامل مراحل برنامه ریزی، اجرای عملیات، گزارشگری و پیگیری، انواع شواهد حسابرسی نظیر شواهد تصدیقی، مشاهده، وارسی مستندات و محاسبه مجدد، نقش کاربرگ ها در مستندسازی کار و نقش پرسشنامه کنترل داخلی در ارزیابی کنترل های داخلی مورد بحث قرار می گیرد. فصل سوم به شناسایی و اندازه گیری ریسک ها، توصیف انواع ریسک و ماتریس ریسک به عنوان ابزاری پرکاربرد برای ثبت و تجزیه وتحلیل ریسک ها اشاره می کند. فصل چهارم در رابطه با مولفه های هفت گانه حسابرسی عملیاتی شامل کارآیی، اثربخشی، صرفه اقتصادی، تعالی، اصول اخلاقی، عدالت و محیط زیست و نحوه تاثیر هر یک از این مولفه ها بر موفقیت سازمان است. ازجمله مطالب قابل توجه در فصل پنجم، تشریح شناخته شده ترین چارچوب های کنترلی نظیر چارچوب یکپارچه کنترل داخلی کوزو (COSO)، اهداف کنترلی برای اطلاعات و فناوری های مرتبط (کوبیت)، سازمان بین المللی استاندارد (ایزو) 17799 و کتابخانه زیرساخت فناوری اطلاعات است. فصل ششم به مباحثی در زمینه ابزارهای موثر برای ارائه خدمات به صاحبکاران به منظور جمع آوری، تجزیه وتحلیل، تفسیر، ارائه و انتقال اطلاعات نظیر نمودگرها، نمودارهای کنترل، پاره تو، نمودار استخوان ماهی ایشیکاوا، وابستگی، ماتریس واگذاری مسوولیت و نظام آراستگی 5S اختصاص دارد. فصل هفتم به تشریح مولفه های اتلاف هشت گانه شامل تولید بیش ازحد (تولید مازاد)، انتظار، حمل ونقل، پردازش و تشریفات اداری غیرضروری، موجودی اضافی، حرکت بیش ازحد، کمبود و کم بهره گیری از کارکنان پرداخته است. در فصل هشتم، مفاهیم کنترل کیفیت، شش سیگما، شش سیگمای ناب، ایزو 9000 و ایزو 31000 موردبحث قرارگرفته است.

فصل نهم به موضوعات مستندسازی و الگوی CCCER/ 5C متشکل از معیار، شرایط، علت، اثر و توصیه به منظور مستندسازی یافته ها می پردازد. در ادامه به نکاتی درخصوص سه رویکرد افزایش متقاعدکنندگی توصیه ها شامل لوگوس، اتوس و پاتوس اشاره شده است. فصل دهم بر اهمیت نظارت مستمر استوار است. در فصل یازدهم، روش های مدیریت تغییر نظیر الگوی هشت مرحله ای رهبری تغییر جان کاتر، الگوی سه مرحله ای خروج از انجماد، تغییر و انجماد مجدد کرت لوین و مدل برنامه ریزی، اجرا، بازبینی و اقدام ویلیام ادواردز دمینگ و در فصل دوازدهم، چرخه عمر پروژه و مباحث مرتبط با مدیریت پروژه به بحث گذاشته شده است. در ادامه به دلایل مقاومت افراد در برابر تغییر اشاره شده است. در فصل سیزدهم، حسابرسی وظایف و فعالیت های کسب وکار، به بحث گذاشته شده است. نکات قابل توجه در فصل چهاردهم، اصول چهارده گانه سیستم تولید شرکت تویوتا است. در پایان، فصل پانزدهم، به نتیجه گیری اختصاص یافته است.