آرشیو سه‌شنبه ۲۴ دی ۱۳۹۸، شماره ۵۵۷۶
صفحه آخر
۲۰
برعکس

زندگی شمع ها

علی رئوف

یک شمع مگر تا کی می تواند بسوزد؟ شمعی که کنار خیابان روشن می شود چند دقیقه. شمعی که در خانه روشن می شود چند ساعت. شمعی که کنار عکسی با روبان مشکی روشن می شود چند روز. اما شمعی که در دل روشن می شود کی خاموش خواهد شد؟ حالا که شمع های کنار خیابان خاموش شده به این فکر می کنم که شمع ها در دل مردم داغدیده از همان صبح سانحه هوایی روشن شد و روشن و داغدار باقی خواهد ماند. شمع های نمادینی هم که سه روز بعد از حادثه روشن شدند، شراره خودنمایی شان خوراک عکس ها می شود و خاموش خواهند شد. دلم برای شمع هایی که در دل مادرها کنار عکس فرزندشان با روبان مشکلی می سوزد، می تپد.