آرشیو سه‌شنبه ۲۴ دی ۱۳۹۸، شماره ۵۵۷۶
صفحه آخر
۲۰

بعد از آتشفشان

فوران های آتشفشانی از کول تال در 70کیلومتری جنوب پایتخت فیلیپین که از روز یکشنبه آغاز شده و سبب شده مانیل روز دوشنبه در شرایط اضطراری فرو رود و فرودگاه بین المللی و بسیاری از مراکز اداری و آموزشی این شهر تعطیل شود.

به گزارش ایسنا، گزارش رسانه های حاکی از به جریان افتادن کیلومترها گدازه قرمز داغ است. روز دوشنبه پس از فوران ناگهانی خاکستر و بخار باعث شد روستاییان و مردم محلی مجبور به فرار شوند و فرودگاه مانیل و سایر بخش های آموزشی و اداری این شهر نیز تعطیل شد.ابرهای ناشی از دود و خاکستر فعالیت کوه آتشفشان تال در صدها کیلومتر اطراف آن دیده شده و ستون های دود و خاکستر آتشفشانی به پایتخت شلوغ فیلیپین رسیده است. از این رو مقام های محلی، فرودگاه اصلی این کشور را تعطیل کردند که در اثر آن تاکنون بیش از 240 پرواز بین المللی و داخلی لغو شده است.