آرشیو چهار‌شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۸، شماره ۳۶۱۸
جامعه
۱۳

آمارهایی درخور تامل از طلاق بین دهه هفتادی ها و شصتی ها

سازمان ثبت احوال اعلام کرد 12.2 درصد ازدواج زنان از سال 91 تا 97 منجر به طلاق شده است که 2.8 درصد این ازدواج ها، یک سال بعد به طلاق منجر شده است.

بر اساس آمارهای سازمان ثبت احوال، از 788هزارو 86 ازدواج ضبط شده در سال 91 برای زنان، 12.2 درصد یعنی حدود 95 هزارو 780 رویداد ازدواج تا انتهای سال 97 به طلاق منجر شده است. از این تعداد، 1.3 درصد ازدواج ها در همان سال با فاصله کمتر از یک سال از ازدواج، 2.8 درصد در سال بعد با گذشت یک سال از زندگی مشترک، 2.2 درصد ازدواج ها در سال 93 یعنی با گذشت دو سال از زندگی مشترک، 1.8 درصد پس از گذشت سه سال از زندگی مشترک، 1.5 درصد در چهارمین سال زندگی مشترک، 1.3 درصد پس از پنج سال از زندگی و 1.1 درصد نیز در ششمین سال زندگی مشترک منجر به طلاق شده است.

مشاهده رخداد طلاق برای 12.2 درصد از ازدواج های ثبت شده در سال 91 تا پایان سال 97، در حالی است که در صورت محاسبه نسبت طلاق به ازدواج بر پایه آمارهای ثبتی سال 91، رقمی معادل 19.2 درصد حاصل می شود که به تعبیر درست یعنی درصد طلاق ثبت شده نسبت به ازدواج های ثبت شده، 19 یا 20 درصد است و تعبیر غلط نیز این است که 19 یا 20 درصد ازدواج ها به طلاق منجر شده است.

مشاهده این موضوع که 1.3 درصد ازدواج های ضبط شده در سال 91 در همان سال اول به طلاق منجر شده اند، در حالی است که با توجه به اینکه سهم این طلاق ها نسبت به کل طلاق های ثبت شده در آن سال، 14 درصد بوده است، گاه از این نسبت به اشتباه تعبیر می شود که 14 درصد ازدواج در سال اول به طلاق منجر می شود؛ در حالی که درست نیست.

حدود 50 درصد از نسل ازدواج های زنان در سال 91 (نسل ازدواج شامل مجموعه افرادی است که در یک سال مشخص ازدواج کرده اند) که به طلاق منجر شده اند، مربوط به متولدان زن دهه 70 بوده است. این زنان به طور متوسط در 17.3 سالگی در سال 91 ازدواج کرده و پس از 2.3 سال زندگی مشترک، در 20.1سالگی طلاق را تجربه کرده اند. سهم زنان دهه شصتی که در سال 91 ازدواج کرده و تا پایان سال 97 طلاق را تجربه کرده اند، 39 درصد بوده است. این زنان به طور میانگین در 25سالگی ازدواج کرده و بعد از گذشت 2.2 سال از زندگی مشترک، در 27.7سالگی طلاق گرفته اند.

8.1 درصد از ازدواج های سال 91 که تا پایان سال 97 به طلاق انجامیده، مربوط به زنان متولد دهه 50 بوده است.

همچنین 3.1 درصد از ازدواج های سال 91 که به طلاق منجر شده، مربوط به زنان متولد سال 49 و قبل آن بوده است. دوام زندگی مشترک این گروه از زنانی که در سال 91 ازدواج کرده اند، 1.8 سال بوده است.