آرشیو شنبه ۷ دی ۱۳۹۸، شماره ۳۶۰۸
جامعه
۱۳

نظر دیوان عدالت درباره مرخصی زایمان زنان پزشک

معاون قضائی دیوان عدالت اداری گفت: همه مادران شاغل باید از 9 ماه مرخصی زایمان استفاده کنند اما این مرخصی باعث اسقاط و ازبین رفتن تعهد خدمت آنها در مناطق محروم نمی شود و آن تعهد سرجایش است. مولابیگی، معاون قضائی دیوان عدالت اداری، درباره مرخصی زایمان مادران پزشک متخصص گفت: دو نکته درخصوص این موضوع در رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفته است. وی ادامه داد: اول اینکه مرخصی زایمان برای همه مادران واجد شرایط به مدت 9 ماه تعیین شده است؛ یعنی اینکه 9 ماه مرخصی با احتساب این دوره مرخصی به عنوان سابقه خدمت و دریافت حقوق و مزایا در این ایام. مولابیگی گفت: اما نکته دوم این است که برخی از بانوان دارای تعهد خاص هستند، مثل طرح خدمت پزشکان که باید در نقاط محروم طرح را بگذرانند. معاون قضائی دیوان عدالت اداری تصریح کرد: بحث این بود که آیا مرخصی زایمان این تعهد خدمت را ساقط می کند یا خیر که دیوان نتیجه گرفت که تعهد سرجای خودش باقی خواهد ماند. 

وی ادامه داد: مرخصی زایمان همه 9 ماه است اما در بحث بانوان شاغل دارای تعهد خاص آن سرجایش است و قرار نیست به صرف رفتن مرخصی زایمان آن تعهد از بین رفته و تعهد دوره خاص ساقط نخواهد شد. مولابیگی افزود: فرض کنید متعهد خدمت باید دو سال در یک منطقه محروم طرح بگذراند، ایشان 9 ماه مرخصی زایمانش را می رود و می تواند از این فرصت قانونی استفاده کند اما آن دو سال تعهد خدمت باید سر جایش بماند و آن دو سال را خدمت کند، زیرا مناطق محروم به تخصص این فرد نیاز دارند و این فرد در دوره تحصیل از مزیت هایش استفاده کرده است. به گزارش فارس، در پی شکایت از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و درخواست ابطال بند دوم بخش نامه شماره 100.404 تاریخ 94.5.17 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر تقلیل مدت زمان مرخصی زایمان مادران پزشک متخصص که در دوره انجام طرح صاحب فرزند می شوند، از 9 ماه به 4 ماه و محاسبه همین 4 ماه در سنوات دوره تعهد خدمتی طرح دستیاری تخصصی، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی، مصوبه مورد شکایت را تبعیض ناروا و مخالف بند نهم اصل سوم قانون اساسی دانست و رای به ابطال آن داد؛ بنابراین مرخصی زایمان بانوان متخصص پزشک همان 9 ماه خواهد بود. این گزارش می افزاید هیئت عمومی دیوان عدالت اداری همچنین با بررسی آرای متعارض شعب این دیوان با صدور رای وحدت رویه اعلام کرد: مرخصی زایمان جزء مدت تعهد خدمت طرح پزشکان محسوب نمی شود.