آرشیو چهار‌شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۸، شماره ۷۲۷۷
بچه های کوچه پشتی
۱۶

کارت مینا کجاست؟

مینا برای خرید یک ساک کادویی به مغازه رفت. او آنجا تعداد زیادی ساک کاغذی قشنگ دید. کارت تبریکی را که از قبل آماده کرده بود، یکی یکی داخل ساک ها می گذاشت تا ببیند توی کدامشان بهتر می شود. ناگهان مادرش او را صدا زد. مینا حواسش پرت شد و وقتی برگشت، یادش رفت که کارت را داخل کدام ساک کادویی گذاشته است. می توانید به او کمک کنید و ساکی را که کارت داخل آن قرار دارد پیدا کنید؟