آرشیو چهار‌شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۸، شماره ۲۲۴۰۳
اخبار کشور
۱۱
در مکتب امام

ما هنوز پیروز نشدیم

ما اگر اعتقادمان این باشد که پیروز شدیم دیگر رو به سستی می رویم و ما [هنوز] پیروز نشدیم. ما مانع ها را حالا یک مقداری رفع کردیم، ریشه هاشان هم هنوز باقی است. [...] آمریکا به این زودی دست از ما برنمی دارد؛ انگلیس هم دست از ما برنمی دارد، شوروی هم دست برنمی دارد. اینها همه درصدد هستند که نقاط ضعف در ما پیدا بشود.