آرشیو دو‌شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۸، شماره ۳۶۷۱
جامعه
۱۳
یادداشت

کرونا و چالش مدیریت بحران

علی شعبانی

ساختارهای سیاسی تلاش می کنند فرهنگ ها را همانند انسان ها در جغرافیای سیاسی محصور کنند. امروز، اقتدار سیاسی، امنیتی و اقتصادی دولت ها در قلمرو جغرافیایی، در قبال مولفه های جهانی شدن، چندان کارآمد نیست. در واقع انسدادها، در نسبت با گشودن روزنه هایی برای ارتباط جهانی، کارکرد و برایند عکس دارند. برخی پدیده ها از جمله بیماری های با قابلیت واگیری فراگیر، نمودهایی از جهانی شدن سریع اند. انسان ها و دولت ها در تلاش برای کاهش آثار این پدیده ها، ناگزیر از هماهنگی با روند جهانی شدن آنها و گشودن مرزهای همکاری فرهنگی و اجتماعی اند؛ تهدید همگانی کرونا که در مدتی اندک بسیاری کشورها را در نوردید، با هر سطح از توانمندی اقتصادی و نیروی انسانی و سیاسی و... در چارچوب جغرافیای سیاسی و دیوارهای ایدئولوژیک و حصر فرهنگی، مهار کردنی نبوده و مستلزم همکاری اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی فراگیر است. متاسفانه در اغلب کشورها به ویژه کشورهای در حال گذار و دارای بنیه اقتصادی و سیستمی ضعیف، مدیریت بحران خود دچار بحران است. نتیجه اینکه مدیریت نکردن از مرکز فرماندهی واحد، تعدد نظرات، اطلاع رسانی های ناهماهنگ، ناقص و ناقض و... به وجودآمدن بازار سیاه، درک صحیح نداشتن از ابعاد خطر و خودایمن پنداری، ایجاد اختلال از ناحیه سودجویان و فرصت طلبان و... روحیه همکاری جمعی را آسیب پذیر و تصمیمات و تلاش ها را خنثی می کند. به نظر می رسد دست کم چند اقدام اولیه از ناحیه متولیان و متصدیان دولتی امور، به عنوان اولویت الزام آور باید به عنوان تکلیف جمعی و کلی در دستور کار قرار می گرفت.  1- تقویت مدیریت بحران با بیشینه توان و اختیارات قانونی متناسب با نیاز و گستره بحران. 2- ابلاغ دستورالعمل جمعی برای جلوگیری از گسترش بیماری و شناسایی سریع موارد مبتلابه. 3- مدیریت واحد بر روند توزیع لوازم و اقلام مرتبط با پیشگیری و ایمنی و ضدعفونی و... و خارج کردن آن از چرخه توزیع غیر مدیریت شده. 4- معطوف کردن تیم های تخصصی به انجام کار تخصصی (اجرائی، عملیاتی، آموزشی، تولیدی و...). 5- الزام حوزه های خدمات عمومی به اقدامات لازم و نظارت شدید بر اجرای دستورالعمل ها. 6- اقدامات لازم برای تعامل بین المللی و همکاری با کشورهای دیگر در راستای انتقال تجارب، جلب و جذب کمک ها و موارد اضطراری پیشگیری و ارائه خدمات و... . 7- اطلاع رسانی از ستاد واحد فرماندهی بحران و برخورد با تخلفات و ممانعت از هرگونه اطلاع رسانی متفرقه و ناهماهنگ.