آرشیو چهار‌شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹، شماره ۴۸۹۳
بورس
۱۰

تازه های نشر

«حسابرسی بنگاه های کوچک»، «حسابرسی بنگاه های متوسط و بزرگ»

دنیای اقتصاد : «دستورالعمل حسابرسی بنگاه های کوچک و دستورالعمل حسابرسی بنگاه های متوسط و بزرگ» منتشر شد.

کتاب های «دستورالعمل حسابرسی بنگاه های کوچک» و «دستورالعمل حسابرسی بنگاه های متوسط و بزرگ» نوشته شرکت Proactive Consulting for Professionals با ترجمه عباس ارباب سلیمانی و مسعود عزیزخانی از سوی مرکز آموزش و تحقیقات حسابداری و حسابرسی حرفه ای جامعه حسابداران رسمی ایران چاپ و منتشر شد.

هدف عمومی از تدوین دستورالعمل های حسابرسی، ضمن ارائه راهنمای عملی به کارگیری استانداردهای حسابرسی، ایجاد چارچوبی برای قضاوت حرفه ای حسابرسان در راستای به کارگیری درست و مربوطه آموخته ها، تجارب و دانش به دست آمده درباره استانداردهای حسابرسی و حسابداری و الزامات آیین رفتار حرفه ای، در تصمیم گیری های مناسب با توجه به شرایط و ویژگی های هر کار حسابرسی است.

بنابراین در چارچوب های تعیین شده، اعمال قضاوت های حرفه ای همراه توجیهات و مستندات مربوط، همچنان ضرورت هر کار حسابرسی صورت های مالی است. اجرای دستورالعمل حسابرسی شرکت PCP، اگرچه برای حسابداران رسمی ایران، الزام آور نیست، اما به دلیل یکپارچگی در رویکرد حسابرسی مبتنی بر ارزیابی ریسک، اندازه نمونه و آزمون محتوا بر مبنای گزاره/  ادعاها در سطح اقلام صورت های مالی، دارای مزیت کاربردی است.

کتاب های «دستورالعمل حسابرسی بنگاه های کوچک» و «دستورالعمل حسابرسی بنگاه های متوسط و بزرگ» در قطع A4 و هر کدام به ترتیب در 150 صفحه و 360 صفحه و با تیراژ 1500 نسخه از سوی انتشارات «جامعه حسابداران رسمی ایران» منتشر و در اختیار علاقه مندان قرار گرفته است.

 
«رهنمودهای به کارگیری چارچوب بین المللی اجرای حرفه ای حسابرسی داخلی»

دنیای اقتصاد : پس از انتشار کتاب استانداردهای بین المللی کار حرفه ای حسابرسی داخلی (نشریه شماره 19)، با توجه به اینکه استانداردهای مزبور، صرفا بیانگر اصول و ضوابط کلی اجرای کار حرفه ای حسابرسی داخلی است، همچنین به دلیل ضرورت ایجاد واحد حسابرسی داخلی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، موسسات اعتباری غیردولتی و موسسات بیمه، طبق دستورالعمل حاکمیت شرکتی مربوط، ترجمه کتاب «رهنمودهای به کارگیری چارچوب بین المللی اجرای حرفه ای حسابرسی داخلی»، با هدف ترویج و توسعه مفهومی و کاربردی استانداردهای مزبور از سوی جامعه حسابداران رسمی ایران، انجام شد.

کتاب یاد شده به تشریح و توصیف رویکرد، روش شناسی و سایر ملاحظات مربوط به هر یک از استانداردهای حسابرسی داخلی می پردازد. البته راهنمای جزئیات اجرایی فرآیندها و  روش های مربوط در آینده ای نزدیک نیز منتشر خواهد شد. این کتاب با همت مهرداد معززی راد ترجمه شده در قطع A4 و در 188 صفحه با تیراژ 1500 نسخه از سوی انتشارات جامعه حسابداران رسمی ایران منتشر شده و در اختیار علاقه مندان قرار گرفته است.