آرشیو چهار‌شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹، شماره ۴۶۵۲
صفحه آخر
۱۶
کتاب روز

نخستین کوشش های قانون گذاری در ایران

نخستین کوشش های قانون گذاری در ایران (جلد دوم)، به اهتمام سیدعلی آل داود منتشر شد. جلد دوم نخستین کوشش های قانون گذاری در ایران شامل سیزده رساله و مقاله حقوقی و سیاسی- اجتماعی از دوره قاجار است. این رساله ها که تاکنون کمتر شناخته شده و به ویژه حقوقدانان و محققان تاریخ حقوق جدید ایران با آنها کمتر آشنایی داشته اند، عبارتند از: قانون سلطنت که به نام های آداب سلطنت و شمس الانوار نیز خوانده شده، قانون مالکین قنوات و قراء و مزارع، قانون گارد شاهنشاهی، قانون تکلیف رعایای دولت روس که ترجمه مفصل قانونی است که در زمان الکساندر دوم در روسیه تصویب شده، اسناد عدلیه در مجلس، گزارش احوال آدولف پرنی که نخستین مستشار حقوقدان اروپایی است که در دور دوم مجلس شورای ملی به ایران دعوت شد، تکالیف مشترکه مجالس وزارت عدلیه اعظم که قانون تشکیل مجلس وزارت عدلیه در عهد ناصری است. رساله یادگار حسن که رساله ای است بیشتر در مباحث اقتصادی، خان خانان که رساله مبسوط و ارزنده حقوقی و سیاسی است، سیاست مدرن، قوانین و تشکیلات ایالات و ولایات ایران، احکام المدن و برگی از تاریخ وکالت ایران. این کتاب در 551 صفحه، مصور، شمارگان 1100 نسخه، قیمت 125000 تومان از سوی انتشارات بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار منتشر شد.