آرشیو چهار‌شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹، شماره ۳۷۲۵
روزنامه فردا
۱۶

نور نوشت

دستگیری و انتقال متهمان با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی در طرح رعد 35، عکس: امید فرحی، آنا