آرشیو پنج‌شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۹، شماره ۲۲۴۷۲
اخبار کشور
۲
گفت و شنود

به قیمت خرید!

گفت: چند تن از شاهزاده های سعودی از ترامپ و برخی دیگر از مقامات آمریکایی خواسته اند که آنها را از شر بن سلمان نجات بدهند!

گفتم: اگر از شر ترامپ و آمریکا نجات پیدا کنند، شر بن سلمان خودش برطرف می شود!

گفت: نوشته اند بن سلمان دارایی های آنها را مصادره کرده است.

گفتم: عجب خنگول هایی هستند! خب بن سلمان از آنها گرفته است و به ترامپ داده است!

گفت: خود شاهزاده های سعودی هم ثروتشان را از غارت اموال مردم و دزدی به دست آورده اند.

گفتم: دزدی که یک پیراهن دزدیده بود برای فروش آن به بازار رفت ولی دزد دیگری پیراهن را از او دزدید. وقتی پیش دوستانش برگشت از او پرسیدند؛ چند فروختی؟

گفت؛ به قیمت خرید!