آرشیو پنج‌شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۹، شماره ۲۲۴۷۲
معارف
۶
چراغ راه

جاهل به نفس، خداشناس نمی شود

قال الامام علی(ع): «عجبت لمن یجهل نفسه، کیف یعرف ربه»

امام علی(ع) فرمود: در شگفتم از کسی که خود را نشناخته، چگونه می خواهد پروردگارش را بشناسد.