آرشیو شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۹، شماره ۴۸۹۵
خبر
۸

دعای ماه مبارک رمضان : روز بیست و نهم

اللهم غشنی بالرحمه وارزقنی فیه التوفیق والعصمه وطهر قلبی من غیاهب التهمه یا رحیما بعباده المومنین.

خدایا مرا در این روز با مهر و رحمت بپوشان و روزی کن  و برای من در آن توفیق و خودداری  نصیب کن و  دلم را از تیرگی ها و گرفتگی های تهمت پاک کن. ای مهربان به بندگان با ایمان خود.