آرشیو شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۹، شماره ۲۲۴۷۳
معارف
۸
سلوک عارفانه

علائم انحراف و شکست

(بدان ای سالک راه خدا!) آن روزی که دیدید و دیدند که انحراف در مجلس پیدا شد، انحراف از حیث قدرت طلبی و از حیث مال طلبی، در کشور (و) در وزیرها پیدا شد، در رئیس جمهور پیدا شد، آن روز بدانند که علامت این که شکست بخوریم، خودنمایی کرده است.