آرشیو یک‌شنبه ۸ تیر ۱۳۹۹، شماره ۲۲۴۹۸
معارف
۷

استفتاء از رهبر معظم انقلاب اسلامی

تکلیف مستطیع در صورت عدم ثبت نام حج
س) پدرم با توجه به وضعیت مالی که دارد مستطیع است، ولی از طرف دولت ثبت نام صورت نمی گیرد آیا تکلیفی دارد؟ آیا می تواند در سال جاری که برای حج ثبت نام نمی کنند، پولش را در امور دیگر مصرف کند ؟

ج) اگر می تواند از طریق دیگری مثل تهیه فیش آزاد به طور قانونی، حج به جا آورد، باید در سال جاری برای حج اقدام کند؛ در غیراین صورت حج بر او واجب نیست ولی در صورت امکان انجام حج در سال آینده، احتیاط واجب آن است که خود را از استطاعت مالی خارج نکند.

شرط خروج زن از منزل در ضمن عقد نکاح
س) آیا زن در ضمن عقد نکاح می تواند شرط کند اجازه خروج از خانه به دست خودش باشد؟

ج) اگر شرط کند که به طور کلی خروج از منزل به دست خودش باشد، این شرط باطل است، ولی اگر شرط کند که برای برخی از کارهای مجاز مثل رفتن به محل کار، بدون اجازه خارج شود، اشکال ندارد.

 روزه استیجاری با وجود روزه قضا
س) در صورتی که روزه قضا بر عهده داشته باشیم می توانیم روزه استیجاری بگیریم؟

ج) اشکال ندارد.