آرشیو دو‌شنبه ۹ تیر ۱۳۹۹، شماره ۲۲۴۹۹
اخبار کشور
۳

هدیه به خوانندگان

حضرت امام خمینی(ره): خود را به ساده زیستی عادت بدهید و از تعلق قلب به مال و منال و جاه و مقام بپرهیزید.