آرشیو دو‌شنبه ۹ تیر ۱۳۹۹، شماره ۴۹۲۱
دنیا
۴
نگاه دیگران

ریشه های نظم سیاسی از دوران پیشاانسانی تا انقلاب فرانسه

(219)
فرانسیس فوکویاما مترجم: محمدحسین باقی

 دستاورد انگلیس در مقابله با یک دولت مطلقه ظاهرا چشمگیرتر است. انسجام به مراتب بیشتری میان گروه های مهم اجتماعی در انگلیس برای حفاظت از حقوق شان در برابر پادشاه وجود داشت تا جاهای دیگر. پارلمان انگلیس شامل نمایندگان تمام طبقات زمیندار کشور بود: از اشراف گرفته تا کشاورزان خرده مالک. دو گروه اهمیت خاصی داشتند: نجیب زادگان و طبقه سوم. اولی مانند روسیه به عنوان طبقه ای در خدمت دولت استخدام نشد و دومی مانند فرانسه تا حد زیادی برای مبادله و معاوضه حقوق سیاسی در ازای القاب و امتیازات شخصی بی میل بود. سلاطین فرانسه، اسپانیا و روسیه با فروش دسترسی ها و القاب به افراد در درون فرادستان شان موفق به تضعیف انسجام فرادستان مختلف شدند. اگرچه سلاطین انگلستان تدابیر و حقه های مشابهی مانند فروش مناصب را می آزمودند، پارلمان به دلایلی که در فصل قبل ارائه شد همچنان یک نهاد منسجم باقی ماند: یک تعهد مشترک به حکومت محلی، کامن لا و مذهب.

در عوض، در انگلستان توافق قانونی به دست آمده از دل انقلاب شکوهمند 1689-1688 به طور گسترده ای به تقویت دولت انجامید تا حدی که - طی قرن بعد- به قدرت مسلط در اروپا تبدیل شد. بنابراین، اگر پارلمان انگلیس آنقدر قوی بود که بر پادشاه یغماگر محدودیت وضع کند، باید بپرسیم چرا آن پارلمان خود به یک ائتلاف رانت جو تبدیل نشده و همچون «دایت» مجارستان به ضد خود تبدیل نشد. حداقل دو دلیل وجود دارد که چرا حکومت پاسخگو در انگلستان به یک اولیگارشی تندخو و درنده تغییر شکل نداد. دلیل اول به ساختار اجتماعی انگلیس در مقایسه با مجارستان مرتبط است. در حالی که گروه هایی که در پارلمان انگلستان نماینده داشتند «اولیگارشی» بودند اما در صدر جامعه ای قرار داشتند که بسیار پویا بود و بیش از مجارستان در برابر فرودستان «باز» بود. در مجارستان، نجیب زادگان جذب آریستوکراسی نحیفی شده بودند در حالی که در انگلستان آنها نماینده یک گروه اجتماعی بزرگ و منسجم بودند که از جهات خاصی قدرتمندتر از آریستوکراسی بودند. انگلستان، برخلاف مجارستان، از سنت مشارکت سیاسی مردمی در قالب «یکصد»ها و دادگاه های شهرستان و دیگر نهادهای حکمرانی محلی برخوردار بود. لردهای انگلیسی به نشستن در مجامع به شکل برابر با واسال ها و مستاجرهایشان برای تصمیم گیری در مورد مسائل مربوط به منافع مشترک عادت کرده بودند. افزون بر این، مجارستان هیچ معادلی برای خرده مالکان انگلیسی نداشت؛ اینها کشاورزان نسبتا موفقی بودند که مالک زمین هایشان بودند و می توانستند در زندگی سیاسی محلی مشارکت جویند. شهرها در مجارستان به شدت از سوی طبقه اشراف کنترل می شد و نتوانست یک بورژوازی ثروتمند و قدرتمند به شیوه ای که در انگلستان ایجاد شد، شکل دهد.

دوم، با وجود سنت های انگلیسی آزادی فردی اما دولت متمرکز انگلیس هم قدرتمند بود و هم در تمام جامعه دیدگاه خوبی نسبت به آن وجود داشت. این دولت یکی از اولین دولت ها بود که نظام یکپارچه ای از عدالت را توسعه داد، از حقوق مالکیت حمایت می کرد و قابلیت های دریایی چشمگیری در کشمکش هایش با قدرت های مختلف قاره ای به دست آورد. آزمون انگلیس با حکومت جمهوری پس از گردن زدن چارلز یکم در سال 1649 و برقراری دوره سرپرستی از سوی کرامول یک آزمون و اتفاق مثبت نبود. نفس شاه کشی - حتی نزد حامیان پارلمان- یک عمل ناعادلانه و غیرقانونی بود. جنگ داخلی انگلیس شاهد همان نوع رادیکالیزه شدن مترقیانه بود که بعدها در انقلاب های فرانسه، بلشویکی و چین تجربه شد. گروه های افراطی تر ضدسلطنت مثل «لولرها» و «دیگرها» ظاهرا نه تنها خواستار پاسخگویی سیاسی که خواستار انقلاب اجتماعی بسیار گسترده تری بودند که طبقات ملاک را که در پارلمان نماینده داشتند، به وحشت افکند. بدین ترتیب، با آسودگی زیاد، سلطنت در سال 1660 با دستیابی چارلز دوم به تاج و تخت احیا شد. پس از این احیا و بازگردانی، مسائل مربوط به پاسخگویی سیاسی در دوران جیمز دوم کاتولیک از نو از سر گرفته شد؛ جیمزی که دسیسه هایش بار دیگر سوء ظن ها و مخالفت هایی را از سوی پارلمان برانگیخت و در نهایت به انقلاب شکوهمند انجامید. اما این بار هیچ کس نمی خواست سلطنت یا دولت را مضمحل سازد؛ آنها فقط شاهی می خواستند که به آنها پاسخگو باشد. آنها این شاه را در ویلیام اورنج یافتند.

اندیشه ها بار دیگر مهم بودند. اما در اواخر قرن هفدهم، متفکرانی مانند «هابز» و «لاک» مفاهیم نظم اجتماعی فئودالی مبتنی بر طبقات و اقشار را از هم گسسته و مفاهیم را از قید و بند این مسائل رها کردند و به نفع یک قرارداد اجتماعی میان دولت و شهروندان استدلال می کردند. هابز در «لویاتان» استدلال می کرد که انسان ها هم در احساسات و هم در توانایی شان برای تحمیل خشونت به یکدیگر اساسا برابر هستند و آنها فقط به واسطه این حقیقت که انسان هستند «حق» دارند. لاک هم این فرضیات را پذیرفت و به این مفهوم که حکومت مشروع از هر چیزی غیر از اجماع محکومان می تواند برخیزد حمله کرد. می توان شاه را برکنار کرد اما فقط به نام اصل رضایت مردم. براساس اندیشه این لیبرال های اولیه، «حقوق» امری انتزاعی و جهانشمول بود و نمی توانست به شکل مشروعی از سوی اشخاص قدرتمند اختصاص داده شود. مجارستان به دست ترک ها و اتریشی ها افتاد مدت ها پیش از آنکه اندیشه هایی از این دست بتواند در آنجا گسترده شود. یک درس ساده می توان از این مقایسه آموخت. آزادی سیاسی- یعنی توانایی جوامع برای حاکمیت بر خود- فقط به درجه بسیج مخالفت در جامعه در برابر قدرت مرکزی و تحمیل محدودیت های قانونی بر دولت منوط نیست. بلکه باید دولتی وجود داشته باشد که زمانی که عمل و اقدام مورد نیاز است به قدر کافی قدرتمند باشد. پاسخگویی فقط در یک جهت حرکت نمی کند یعنی فقط از دولت به جامعه نیست. اگر دولت نتواند اقدام و کنش منسجمی داشته باشد، اگر هیچ معنای موسعی از هدف عمومی وجود نداشته باشد، در این صورت فرد مبنا را بر آزادی سیاسی واقعی نخواهد گذاشت. در قیاس با مجارستان پس از مرگ ماتیاس هوندای، دولت انگلیس پس از 1689 قوی و منسجم باقی ماند و پارلمانش مایل بود که بر خود مالیات وضع کرده و در کشمکش های خارجی درازدامن قرن هجدهم دست به فداکاری بزند. نظام سیاسی ای که تماما کنترل و توازن است به شکل بالقوه موفق تر از نظام سیاسی بدون کنترل نیست زیرا دولت ها به شکل دوره ای به اقدام قوی و منسجم نیاز دارند. از این رو، توانایی یک نظام سیاسی پاسخگو بر توازن گسترده قدرت میان دولت و جامعه مبتنی است.