آرشیو دو‌شنبه ۹ تیر ۱۳۹۹، شماره ۹۷۹۹
صفحه آخر
۱۲

شاه بیت

گفتمش کوته مکن گیسو که این عمر من است

گفت کوته بهتر آن عمری که بر مو بسته است!