آرشیو سه‌شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۹، شماره ۵۶۹۳
صفحه اول
۱
یادداشت

طرحی برای پیشگیری از فسادهای گسترده

ابوالفضل ابوترابی (نماینده نجف آباد در مجلس)

یکی از راه های بسیار مهم در زمینه مبارزه با فساد، شفافیت حداکثری است. در دنیا نیز چنین شفافیتی بهترین راه مبارزه با فساد شناخته شده است. در عین حال در کنار این شفافیت بهتر است فسادهایی که حین انجام کار کشف می شود اعلام و حق الکشف نیز به افشاکنندگان پرداخت شود. کشورهایی که تا 40درصد کشف فساد در سیستم های نظام اداری شان از طریق طرح سوت زنی انجام می شود، در زمینه کشف جرایم فساد و مبارزه با آن بسیار موفق بوده اند. با وجود این تاکنون در کشورمان به طور مستقیم چنین قانونی نداشته ایم، البته در مواردی از جمله کشف قاچاق برای کارکنان نیروی انتظامی، حق الکشف در نظر گرفته شده است؛ اما چنین رویه ای برای مردم عادی وجود نداشته و ردیف بودجه ای هم برای آن در نظر گرفته نشده است. به همین دلیل، در حال حاضر مجلس یازدهم درصدد قانونی کردن این موضوع و تعیین ردیف بودجه برای این موضوع است؛ چرا که یکی از مظاهر فسادستیزی، تشویق مردم برای نقش داشتن در مبارزه با فساد است، لذا این طرح ارائه شده تا مردم هنگام مشاهده فساد، دیگران را مطلع کنند.

طرح حمایت از افشاکنندگان مفاسد اقتصادی (موسوم به طرح سوت زنی) به دنبال حمایت مالی، حقوقی و امنیتی از افشاکنندگان فساد است. اگر اشخاصی که اطلاعات مربوط به شکل گیری فساد را در اختیار دستگاه های ذی ربط می گذارند و در حقیقت مفاسد را افشا می کنند مورد حمایت مالی، حقوقی و امنیتی قرار بگیرند، از فسادهای گسترده پیشگیری می شود و البته این افراد نیز احساس امنیت و آرامش می کنند. در این طرح، مشوق های مالی برای اشخاصی که مفاسد را برملا کنند در نظر گرفته شده و درصدی از مبلغ فسادی که توسط فرد افشا  شود به عنوان مشوق به وی اعطا می شود. البته درصد مشوق در نظر گرفته شده در این باره هنوز به طور دقیق تعیین نشده و موضوع همچنان در حال رسیدگی است.

در حال حاضر این طرح به کمیسیون قضایی ارجاع شده و امیدواریم در ادامه با طی مراحل قانونی به تصویب برسد.