آرشیو سه‌شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۹، شماره ۷۳۸۱
شعر
۱۵

نوشداروی تلخ لبخند

گروه فرهنگی: طنز به عنوان یکی از گونه های شوخ طبعی و بیان احساسات ادبی، ابزاری است که عموما واقعیت و حقیقت را چنان بیان می کند که هیچ ابزار دیگری قادر به انجام آن نیست. طنز شیوه ای مهم و موثر است که رسالتی اصلاح گرایانه در ادبیات داشته و در ارائه آفرینش های هنری، نوآوری، قدرت، خلاقیت، تفکر و تامل، در مرتبه والایی قرار گرفته و همچون آیینه ای، مسائل سیاسی و اجتماعی را بزرگ تر از آنچه که هست نشان می دهد. در روزگار ما، اتفاقات ادبی بسیاری در حوزه های ادبیات رخ داده است که یکی از مهم ترین این رویدادها را باید ترویج طنز در ساختار ادبیات این روزگار دانست. شاعران بسیاری با پرداختن به مقوله طنز تلاش کردند در اصلاح ساختار اجتماعی مشارکت داشته باشند و با گوشزد کردن بسیاری از بایدها و نبایدها، توجه اراده عمومی را بدان جلب کنند.

در این شماره از سه شنبه های شعر با انتخاب آثاری از شاعران طنزنویس - قطعا نام های بسیاری می توانست در این گزینه باشد- بر آن شدیم که ضمن توجه بخشی به این گونه ادبی و دعوت از شاعران ارجمند به ارسال آثار خود، در ناگواری ها و نگرانی های سلامت مردم، دقایقی مخاطبان خود را به ملاحت شعر طنز دعوت کنیم که لبخند شاید در روزگار بلا، نوشدارویی به حساب آید.