آرشیو سه‌شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۹، شماره ۷۳۸۱
حوادث
۱۲
در حاشیه : مردی با چشم های حادثه ساز (15)

مردی با چشمان حادثه ساز

افشای راز قتل در گورستان

محمد بلوری

در فضای تیره چایخانه ، بر فراز سر مشتریان چتری از دود چپق و قلیان با پیچ و تاب ملایمی، در تردید ماندن و پراکنده شدن بود که همه با هجوم نسیمی در هم پیچید. پهلوان رو به پیرمرد گفت: «صفای قدمت اوستا قاسم» و از سرخاکساری مشت دست باندپیچی شده اش را برسینه پهن و عضلانی اش فشرد، مشت دستی چنان بزرگ و پت و پهن که چون کله یک قوچ کوهی قوی ضربه زن و کوبنده به نظر می آمد. سرپنجه ای که در آن شب چون دریای خروشان، در میان تخته پاره های قایق های درهم شکسته در جست وجوی دوستان ماهیگیرش زخمی هولناک برداشته بود. حیدر با نگاهی به چهره تکیده و استخوانی بنای پیر آبادی گفت:

غمگین و دل شکسته نبینمت اوستا قاسم. چای ات را بنوش برایم تعریف کن که چه حادثه ای پیش آمده؟

مرد پیر از سر احتیاط با نگاهی بیمناک به اطراف چشم گرداند، سر میان دو ستون بازوهایش خم کرد و به آرامی گفت: پهلوان به لطف خدا روزگارم بد نیست، تن سالم و توانی دارم که بتوانم لقمه نانی از راه حلال به دست آورم و به سر سفره عیالم برم. اما پهلوان...

مرد خاموش ماند و با سر خمیده، قوزه پشت اش در زیر کت گشادش برآمدگی بیشتر پیدا کرد. سر به روی میز خم کرده بود که حلقه ای از طره خاکستری موهایش روی پیشانی اش تاب خورد و عرق میان شیار چروک های صورتش جوشید. آنگاه قطره اشکی از روی برآمدگی گونه استخوانی اش روی میز چکید و بغض در گلویش شکست.

پهلوان حیدر به دلداری بازوی پیرمرد را میان انگشتانش فشرد، سر جلو برد و در گوشش با زمزمه گفت:

- پدر آرام باش. با من درددل کن. قول می دهم هر مشکلی که داشته باشی کمکت کنم.

پیرمرد با نفس عمیقی که کشید، آرام گرفت. سرانگشتی به چشم های اشک آلودش کشید و گفت:

- شرمنده ام پهلوان، راز قتلی در سینه دارم که خوابم با کابوس همراه است و در بیداری آرام و قرار از من گرفته، اگر پنهانش کنم رسم جوانمردی نیست که قاتلی از مجازات فرار کند، اما اگر این را فاش کنم جان زن و فرزندانم به خطر می افتد.

پهلوان حیدر پرسید. پدر این قاتل کی هست و چه کسی را کشته؟

پیر جواب داد، قاتل یکی از قداره بندهای سیاه پوش حاکم است که در جریان حفاری در قبرستان متروکه قدیمی برای پیدا کردن عتیقه، میرزا کاظم باران ساز را کشته.

حیدر از تعجب به بنای پیر خیره نگاه کرد و پرسید:

قداره بندهای این حاکم ظالم؟ میرزا کاظم باران ساز را کشته؟

پیرمرد گفت: اما هیچ کس جز من از این راز جنایت خبر ندارد پهلوان. برای همین امشب آمده ام از شما راه چاره ای بگیرم.

ادامه دارد