آرشیو سه‌شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۹، شماره ۴۶۸۰
اندیشه
۱۵
کتابخانه

خاندان فرهیخته

کتاب «خاندان حموئیان» با نگارش و پژوهش سیدسعید احمدپور چهاردهمین اثر از مجموعه متن شناسی و سیصد و سی و پنجمین عنوان از آثار موسسه پژوهشی میراث مکتوب است. این کتاب «خاندان حموئیان» کارنامه علمی، فرهنگی و سیاسی خاندان حموئیان خراسان، شام و یزد است. نوشته های این کتاب می کوشد معرفی جامع تری از آل حمویه ارایه کرده و مسیر را برای پژوهش های بعدی در این باب هموارتر کند. حموئیان چندین سده با پرورش رجال بزرگی در حوزه های علم، تصوف، حدیث، عرفان، طب، سیاست و... جایگاهی ممتاز را در تاریخ ایران و اسلام به خود اختصاص داده اند. 

نام و نشان افراد این خاندان از قرن سوم تا حدود قرن دهم هجری قمری پیوسته در صفحات تاریخ به چشم می خورد. اثربخشی سنت فکری و کنشگری سیاسی حموئیان فارغ از کمیت طویل زمانی، از حیث گستره جغرافیایی نیز بسیار قابل توجه است. کتاب «خاندان حموئیان» با قیمت 47 هزار تومان از سوی موسسه پژوهشی میراث مکتوب منتشر شده است.