آرشیو سه‌شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۹، شماره ۹۸۰۰
صفحه آخر
۱۲

شاه بیت

گفتمش خورشید سر زد، ماه من بیدار شو

گفت تا من برنخیزم کی برآید آفتاب؟!