آرشیو چهار‌شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۹، شماره ۷۳۸۲
فرهنگی
۱۹

صالحی در جلسه شورای فرهنگ عمومی خبر داد : تدوین پیش نویس سند «ترویج فرهنگ مسئولیت اجتماعی - برنامه مقابله با ابعاد بیماری کرونا»

صبح دیروز سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در جلسه 742 شورای فرهنگ عمومی کشور با دستور جلسه پیامدها و تحولات فرهنگی و اجتماعی ناشی از شیوع ویروس کرونا تاکید کرد:«شورای فرهنگ عمومی می تواند نقش بسزایی در پیگیری پیامدهای فرهنگی و اجتماعی ناشی از شیوع ویروس کرونا داشته باشد.»

او با تبریک ایام دهه کرامت افزود: «بر این اساس شورای فرهنگ عمومی کشور پیش نویس «ترویج فرهنگ مسئولیت اجتماعی- برنامه مقابله با ابعاد بیماری کرونا کووید19» را تهیه و تدوین کرده که می تواند با همفکری و مشارکت دستگاه های مختلف عضو، نقش تعیین کننده ای در مسائل بهداشتی و درمانی بویژه پیامدهای فرهنگی و اجتماعی ناشی از شیوع کرونا داشته باشد.» صالحی گفت: «ممکن است این ویروس در داخل کشور و سراسر جهان با فراز و فرودهایی مواجه باشد که شیوع آن پیامدهای مختلفی دارد.این ویروس دارای پیامدهای بهداشتی و فرهنگی اجتماعی است که شورای فرهنگ عمومی کشور می تواند در هر دو زاویه در آن نقش داشته و کمک کننده باشد.»

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه گفت:«شیوع کرونا اتفاقی است که در حوزه های مختلف زندگی تاثیر گذاشته و این تاثیر در حوزه های فرهنگی و اجتماعی نمود بیشتری دارد.بنابراین شورای فرهنگ عمومی کشور می تواند هم با پیگیری و درمان این بیماری و هم با پیامدهای فرهنگی و اجتماعی آن ارتباط و نسبت برقرار می کند.» صالحی با اشاره به تدوین این پیش نویس ادامه داد:«در بسیاری از موضوعات سندهای مختلفی داریم که اکثرا دائمی هستند ولی این سند امیدوارم دائمی نباشد ولی در حال حاضر نیاز یک ساله به آن داریم زیرا از لحاظ موضوعات داخلی، بین المللی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، ورزشی، سیاسی و... تمام کشور را درگیر خود کرده است.»

او تصریح کرد: «با پیش نویس این سند مقدماتی که در حال آماده شدن است، امیدوارم به سمتی حرکت کنیم که از طریق آن با ترسیم وظایف عمومی و تقسیم نهادی به مسیر مناسبی در حرکت باشیم.»

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: «شورای فرهنگ عمومی برای پیشگیری و درمان مسئولیت قابل توجهی دارد و هم در مرکز و هم در استان ها و شهرستان ها دارای شبکه وسیعی از ظرفیت ها است که می توان در این زمینه از آن بهره برد.» عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: «با تدوین سند ترویج فرهنگ مسئولیت اجتماعی- برنامه مقابله با ابعاد بیماری کرونا کووید 19 تقسیم کار خوبی بین دستگاه ها صورت می گیرد و همانطوری که رهبر معظم انقلاب در سخنان اخیر خود فرمودند که «کارآمدی نظام و ویژگی خاص مردم در کرونا نشان داده شد»، باید از این کارآمدی به عنوان یک تابلوی طلایی صیانت کنیم.»