آرشیو چهار‌شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۹، شماره ۷۳۸۲
ایران قرن
۱۶
بریده جدیده

میزان معلومات و محل طبابت اطبا

حسن مجیدی

لایحه ذیل از طرف آقای کفیل وزارت داخله در جلسه دیروز تقدیم مجلس گردید.

ساحت محترم مجلس شورای ملی

نظر به اینکه راجع به طبابت و تعیین محل شغل اطبا و دوا سازان و دندانسازان و قابله های اتباع خارجه که در ایران به فنون مختلفه طبابت مشغول بوده یا بخواهند در آتیه اشتغال ورزند تاکنون مقرراتی نبوده اینکه بر حسب ضرورت پیشنهاد ذیل تقدیم و تصویب آن تقاضا می شود.

ماده 1 - دولت می تواند به اطبا و دواسازان و دندانسازان و قابله های اتباع خارجه اجازه بدهد که به شغل خود در ایران اشتغال ورزند مشروط بر اینکه علاوه بر دیپلم فراغ تحصیل از مدارسی که به موجب نظامنامه از طرف وزارت معارف معین خواهد شد مدارکی ارائه دهند که لااقل پنج سال اشتغال آنها را مستقلا به شغل خود در وطن خود مددل دارد.

ماده 2 - اداره کل صحیه بر طبق نظامنامه که به تصویب وزارت داخله خواهد رسید جواز و محل اشتغال داوطلب را در هر نقطه که صلاح باشد صادر و معین خواهد کرد.

ماده 3 - اطبا و دواسازان و دندانسازان و قابله های اتباع خارجه که قبل از این تاریخ در ایران اشتغال به مشاغل خود داشته اند نیز مشمول این قانون و دو نظامنامه فوق خواهند بود ولی شرط مدت پنج سال مذکور در ماده دوم در مورد آنها لازم الرعایه نیست.

ماده 4 - هر وقت هیات وزرا عده  اطبا و دواسازان و دندانسازان و قابله های اتباع خارجه را در ایران کافی بداند وزارت معارف از رسیدگی به دیپلم یا شهادتنامه آنان خودداری کرده وزارت داخله جواز اشتغال نخواهد داد.

ماده 5 - وزارت معارف و وزرات داخله مامور اجرای این قانون می باشد.

روزنامه بیستون - دوشنبه 21 فروردین 1312