آرشیو چهار‌شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۹، شماره ۷۳۸۲
اقتصادی
۷

پنجره واحد ورود خصوصی ها به بورس

اتاق بازرگانی ایران، شرکت بورس تهران، فرابورس ایران و جامعه حسابداران رسمی، تفاهمنامه همکاری در راستای ایجاد پنجره واحد برای ورود شرکت های بخش خصوصی به بازار سرمایه امضا کردند. این تفاهمنامه که در نود و ششمین نشست شورای گفت وگو به امضا رسید، درگاهی برای ارزیابی، اقدام و پایش تامین مالی شخصیت های حقوقی بخش خصوصی از بازارهای سرمایه ایجاد می کند. حسین سلاح ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در این خصوص گفت: اقدام لازم برای طراحی و پیاده سازی درگاه واحد و نظارت بر آن با هدف پوشش کامل مسیر تامین مالی از محل بازارهای سرمایه در یک سامانه واحد بر عهده اتاق ایران است. درواقع این درگاه مسیر ارتباطی برای ارزیابی، اقدام و پایش تامین مالی شخصیت های حقوقی بخش خصوصی از محل بازارهای سرمایه و بدهی کشور با تمرکز بر بازارهای زیر نظارت شرکت بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس است. قائم مقام دبیر شورای گفت وگو با بیان این نکته که تفاهمنامه در 5 ماده و 4 نسخه تنظیم شده است، گفت: همکاری بین اتاق ایران و بورس ادامه دار است و در این راستا، اقدامات مناسبی به همت محمدرضا انصاری، نایب رئیس اتاق ایران برای تامین مالی پروژه های نیمه تمام دولتی که در قالب صندوق پروژه، تعریف شده اند، صورت گرفته و قرار است زمینه ورود آنها به بورس فراهم شود.