آرشیو چهار‌شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۹، شماره ۴۹۲۳
دنیا
۴
نگاه دیگران

ریشه های نظم سیاسی از دوران پیشاانسانی تا انقلاب فرانسه

(221)
فرانسیس فوکویاما مترجم: محمدحسین باقی

  بسیج اجتماعی در جوامع معاصر معمولا در نتیجه توسعه اقتصادی رخ می دهد. این مسیر، مسیری بود که در انگلستان قرون میانه هم اتخاذ شد جایی که تعمیم حقوق مالکیت بر اساس «کامن لا» گذار و تحول لایه بالایی نظام دهقانی انگلیس به کشاورزان خرده مالک به لحاظ سیاسی فعال را تسهیل کرد. در عوض، در دانمارک پیشامدرن قرن شانزدهم، این مذهب بود که محرک بسیج اجتماعی بود. سواد به دهقانان اجازه داد تا نه تنها شرایط اقتصادی خود را بهبود بخشند بلکه به آنها کمک کرد تا در میان خود هم ارتباط برقرار ساخته و به عنوان عوامل سیاسی سازماندهی شوند.

پادشاه دانمارک آزادی دهقانان را به مثابه فرصتی برای تعیین قدرت زمینداران اشراف می نگریست که به شدت در برابر اصلاحات او مقاومت می کردند. آزاد کردن دهقانان به او اجازه می داد تا آنها را به طور مستقیم وارد ارتش ملی کند. اندیشه ها هم مهم بودند: ثروت ملل آدام اسمیث در سال 1776 منتشر شد که استدلال می کرد کشاورزان زمیندار در نهایت مولدتر از سرف های غیرآزاد بودند. اما آنچه به همان اندازه مهم بود این حقیقت بود که خود دهقانان بسیار باسواد و تحصیلکرده و بسیج شده بودند و آماده بودند تا با حرکت به سوی فعالیت های با ارزش افزوده بالاتر مانند فرآوری مواد غذایی از فرصت های آزادی اقتصادی بهره مند شوند. دومین رویداد مهمی که دموکراسی مدرن دانمارک را میسر ساخت محرک بیرونی بود. دانمارک یک قدرت اروپایی چندملیتی و رده متوسط در پایان قرن نوزدهم باقی ماند. این کشور نروژ را در سال 1814 در نتیجه جنگ های ناپلئونی از دست داد. گسترش اندیشه های انقلاب فرانسه در دهه های اولیه قرن نوزدهم پیامدهای سیاسی پیچیده ای داشت زیرا این اندیشه ها درخواست های طبقه محور برای مشارکت سیاسی در بخشی از بورژوازی و دهقانان و نیز درخواست ها برای به رسمیت شناختن ملی در بخشی از اقلیت قابل توجه آلمانی زبان دانمارک را برمی انگیخت.

پروس ها با جدا کردن دوک نشین های آلمانی زبان شلزویگ و هولشتاین از دانمارک در سال 1864 در یک جنگ کوتاه اما قاطع، مشکل را حل کردند. دانمارک یک شبه به یک کشور عمدتا دانمارکی زبان کوچک و همگن تبدیل شد و دریافت که باید در چارچوب محدودیت های یک دولت بسیار کوچکتر زندگی کند. بنابراین، این مساله زمینه ای برای ماجرای ظهور دموکراسی در اواخر قرن نوزدهم و سوسیال دموکراسی در اوایل قرن بیستم را شکل می دهد. یک جنبش سیاسی مبتنی بر کشاورزی با الهام از کشیش و مربی «ان.اف.اس.گرانتویگ» در ابتدا به شکل جنبش احیای مذهبی شکل گرفت که از کلیسای رسمی لوتران برید و مدارسی در تمام کشور تاسیس کرد. پس از آنکه یک سلطنت قانونی در سال 1848 شکل گرفت، جنبش کشاورزان و لیبرال های ملی که نماینده بورژوازی بودند شروع به اعمال فشار برای مشارکت مستقیم سیاسی کردند که منجر به اعطای حق رای در سال بعد شد. ظهور دولت رفاه در دانمارک در قرن بیستم فراتر از دامنه مباحث این جلد است. اما وقتی [دولت رفاه] فرا رسید، نه تنها فقط بر ظهور طبقه کارگر که بر ظهور طبقه کشاورز هم مبتنی بود؛ دو طبقه ای که بسیج شان در بزنگاه های مهم نه با رشد اقتصادی که با مذهب تسهیل می شد.

توسعه دموکراسی و یک اقتصاد مدرن بازاری در دانمارک نسبت به انگلیس- البته از فرانسه، اسپانیا و آلمان سخنی به میان نمی آورم- به مراتب ستیزه آمیزی و خشونت کمتری داشت. دانمارکی ها برای رسیدن به جایگاه امروزشان چندین جنگ با همسایگانشان از جمله با سوئد و پروس داشتند و نزاع های مدنی خشونت باری در قرون هفدهم و نوزدهم داشتند. اما نه جنگ داخلی طولانی وجود داشت، نه جنبش محصور شده ای بود، نه جباریت مطلقه گرایانه ای به چشم می خورد، نه فقر کشنده که ارمغان صنعتی شدن اولیه باشد. این کشور همچنین یک میراث به مراتب ضعیف تری از نزاع طبقاتی داشت. اندیشه ها برای داستان «دانمارک شدن» دانمارک حیاتی بودند، نه فقط از نظر ایدئولوژی لوتران و گرانتویگ بل به شیوه ای که دیدگاه های روشنگری در مورد حقوق و مشروطه گرایی از سوی مجموعه ای از شاهان دانمارکی در قرون هجدهم و نوزدهم پذیرفته شد. داستان ظهور دموکراسی دانمارکی مملو از حوادث تاریخی و شرایطی است که قابل تکرار در جای دیگری نیست. دانمارکی ها مسیر بسیار متفاوتی را نسبت به انگلیس برای رسیدن به دموکراسی لیبرال مدرن اتخاذ کردند اما در آخر به جایگاه بسیار مشابهی با انگلستان رسیدند. هر دو کشور یک دولت قوی، حاکمیت قانون و حکومت پاسخگو را توسعه دادند. بنابراین به نظر می رسد که مسیرهای متفاوتی برای «دانمارکی شدن» وجود داشته باشد.

  فصل 29: 
توسعه سیاسی و زوال سیاسی

این کتاب گزارشی از توسعه سیاسی از دوران پیش از تاریخ تا آستانه انقلاب های فرانسه و آمریکا به دست می دهد؛ برهه ای که سیاست های کاملا مدرن ظهور کرد. از آن مرحله به بعد، سیاست هایی جلوه کردند که شامل هر سه مقوله مهم نهادهای سیاسی می شد: دولت، حاکمیت قانون و حکومت پاسخگو. برخی خوانندگان ممکن است به این نتیجه گیری برسند که گزارش من از توسعه سیاسی به لحاظ تاریخی جبرگرایانه یا دترمینیستی است. یعنی، استدلال من با توصیف منشا پیچیده و زمینه خاص نهادها این است که نهادهای قابل مقایسه ای در حال حاضر می توانند ظهور کنند آن هم «فقط» تحت شرایطی مشابه و اینکه کشورها به خاطر گذشته های تاریخی منحصربه فردشان محصور در یک مسیر توسعه واحد هستند. قطعا مساله این نیست. نهادهایی که مزیت هایی به جامعه خود ارائه می دهند به طور معمول از سوی دیگران کپی شده و بهبود می یابد؛ یک همگرایی آموزشی و نهادی در تمام جوامع در طول زمان ها وجود دارد. افزون بر این، داستان تاریخی در این جلد درست در آستانه انقلاب صنعتی متوقف شده و پایان می گیرد، که شرایطی که بر اساس آن توسعه سیاسی رخ نمود را به شکل گسترده ای تغییر داد. هر دوی این مراحل در فصل پایانی توضیح داده خواهند شد. جلد دوم این مجموعه این مساله را توضیح داده و تحلیل می کند که چگونه توسعه سیاسی در جهان پسامالتوسی رخ نموده است. با توجه به محافظه کاری گسترده جوامع بشری در مورد نهادها، جوامع نیازی ندارند که در هر نسل عرصه را پاکسازی کنند. نهادهای جدید معمولا بر بالای نهادهای موجود لایه بندی می شوند که برای دوره زمانی فوق العاده طولانی تری امکان بقا می یابند. برای مثال، دودمان های بخش بخش شده یکی از کهن ترین اشکال سازماندهی اجتماعی هستند و هنوز در بسیاری از بخش های جهان مدرن وجود دارند. درک امکان تغییر در زمان حال بدون شناخت این میراث و شیوه ای که اغلب گزینه های در دسترس برای بازیگران سیاسی در زمان حال را محدود می سازد، غیرممکن است.