آرشیو چهار‌شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۹، شماره ۴۶۸۱
جامعه
۱۳
تا روز محیط بان

محیط بانم

حجت تیموری (محیط بان محیط زیست شهرستان خاتم پناهگاه حیات وحش بوروئیه)

من یک محیط بانم. عاشق طبیعت، دوستدار حیوانات

همه دغدغه من حفظ آرامش حیوانات است.

حیواناتی که در قلب طبیعت سکنی گزیده اند.

و اوج آرزوی من, دیدن بزغاله ها در کنار مادرشان است و بازی های کودکانه آنها

موسیقی مورد علاقه من، صدای کبک های خرامان است و بلبل های نغمه خوان.

و تمام دلخوشی من, تضمین بقای آنهاست. قبل از خورشید بیدار می شوم و طلوع را در بالای بلندترین قله منطقه در قلب زیستگاه کل و بز تماشا می کنم. صبحانه ام را در کنار چشمه کم آب پای کوه می خورم.

همنشین پروانه ها هستم و یکه تاز دشت های پهناور و گاهی گرم آفتاب سوخته مهربانی خورشیدم و لبان تشنه ام خشکیده از بادهای گرم تابستان.

آب و نانی دارم. خورجین موتورم مامن سفره کوچکم است و سایه تک درخت بیابان، آسایشگاهم.

لذت من خوردن چای زغالی است، آنگاه که نظاره گر آهوان دشتم.

سقف خانه ام آسمان است و ستارگان روشنایی اش.

زندگی ساده ای دارم

به دور از غل و غش روزگار

گاهی سخت، گاهی آسان. اما آسوده می خوابم و آنچه مرا بیدار می کند، شوق دیدن دوباره آنهاست.

و شاید این «تنها تکراری جذاب دنیا» باشد.