آرشیو شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۹، شماره ۷۴۰۸
ایران قرن
۱۶
سرمقاله

اینجا تهران ، بنگاه خبرپراکنی رادیو ایران

ابتکارات رادیو تهران !

روزنامه وزین و آبرومند پارس شیراز انعکاس تصمیمات اخیر رادیو تهران را در استان ها و شهرستان ها به شرح زیر تشریح می نماید:

در وقتی که ملت ایران در انتظار وصول خبر تخلیه کامل کشور از قوای بیگانگان و حل قضایای آذربایجان دقیقه شمار گوش به رادیو دارد، نه تنها خبری در این خصوص به مردم نمی دهند (و بایستی از رادیوهای ممالک بیگانه کسب خبر کرد) بلکه با یک ابتکار لوس و خنکی مشغول نشر آگهی های سلمانی ها و حمامی های تهران می شود!

اینجا تهران، بنگاه خبرپراکنی رادیو ایران، خانم ها: سرخود را فر شش ماهه بزنید، اگر می خواهید به بهترین طرزی موهای شما «فریزه» شود به خیابان لاله زار مغازه... رجوع نمایید.

اینجا رادیو تهران: اگر می خواهید ناخن های شما با آخرین فرم پاریس مانیکور شود، به مغازه آرایشگری... در خیابان... مراجعه فرمایید! انصاف بدهید در این وقت که ملت ایران درگیراشغال قوای شوروی و بلوای حزب دموکرات آذربایجان و چشم به راه وصول اخبار آزادی کشور از دست اجنبی تر از اجنبی هاست، محیط مسخره تهران چطور خود را مشغول مهمل بافی کرده؟! مثل این است که درمملکت هیچ انقلاب و اضطرابی نیست و تمام کارها اصلاح شده و فقط تعمیم فر شش ماهه و مانیکور ناخن ها و آرایش باقی مانده که باید فوری اصلاح شود! رادیو برای پخش اخبار در داخله و خارجه کشور است نه برای تفریح و نشر آگهی های کسبه تهران، مگر می شود از خارجه و شهرهای داخله هم برای آرایش سر و صورت به تهران بیایند؟! اگر هم برای اطلاع مردم است که همان انتشار آگهی ها در جراید کافیست وقتی که ما و همه فریاد می زنیم که تمام خرابی های کشور به واسطه بی نظمی مرکز و بی علاقه بودن تهران به سایر شهرهای ایران است، بی جهت و سبب نیست.

روزنامه کوشش- شنبه 6 خرداد 1325