آرشیو شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۹، شماره ۳۷۸۱
صفحه آخر
۱۲
روزگار کرونایی (1)

پدیدارشناسی فاصله گذاری اجتماعی

مترجم: دکتر سامان توکلی

از فرزند یکی از ما که هفت ساله است، سوال شد که آیا می خواهد با دوستانش از طریق اینترنت صحبت کند؟ با عصبانیت جواب داد: «نه، چه فایده ای دارد، وقتی نمی توانم لمس شان کنم؟» ممکن است همه ما مثل او احساس خشم و غضب نکنیم، اما این موضوع با امری بنیادین در زندگی انسان ارتباط دارد: تعامل بدن مند (embodied interaction) با افراد دیگر. منع رفت وآمد و اقدامات فاصله گذاری اجتماعی که بخشی از پاسخ به همه گیری جهانی کووید 19 است، خیلی از جنبه های زندگی مان را که زمانی بدیهی فرض می شد، تغییر داده است. در بسیاری از کشورها کارهایی ساده، مثل درآغوش گرفتن یک دوست، گفت وگوی رودررو، معاشرت آزادانه و مسافرت، مشمول محدودیت هایی شده است. حتی وقتی اقدامات فاصله گذاری اجتماعی اندک اندک کم رنگ تر می شود هم باز تردید و اضطراب ادامه می یابد. این وضعیت بر روابط اجتماعی ما تاثیری عمیق گذاشته است. چطور می توانیم بهتر درک کنیم که مردم این تغییرات زیروزبرکننده را چگونه تجربه می کنند؟

سنت فلسفی پدیدارشناسی که به مطالعه دقیق تجربه انسانی می پردازد، چشم اندازی امیدبخش برای نگریستن به این موضوع در اختیارمان می گذارد. پدیدارشناسی مجموعه ای از روش ها را برای روشن و آشکارکردن ساختارهای ظریف و پیچیده تجربه انسانی به کار می گیرد. ما در اینجا بحث خود را بر کار قبلی مان درباره پدیدارشناسی بیماری بنا می نهیم که با استفاده از این روش، ابعاد بنیادین تجربه بیماری را روشن کرده است. پدیدارشناسی به ابعاد و جنبه هایی از تجربه می پردازد که آنچنان در عمق زندگی مان ریشه دارد که عموما از آنها غفلت می کنیم و ندرتا بر ماهیتشان تامل می کنیم. این موارد شامل قرارگرفتن در دنیایی واجد معنا، احساس ارتباط و پیوند با دیگران، احساس آسایش در یک مکان و احساس کردن امور به شکل واقعی و کنونی است. شکل های متفاوت تجربه، مانند تجربه بیماری، ویژگی های مشخص کننده ای دارند که با مطالعه پدیدارشناختی می توان این ویژگی ها را آشکار کرد.

علاوه بر آن، پدیدارشناسی مفاهیمی در اختیارمان می گذارد تا به وسیله آنها درک کنیم که اقدامات فاصله گذاری اجتماعی به چه شکلی می تواند باعث ایجاد اختلال در ابعاد تجربه شود. ایجاد انقطاع و ازدست رفتن آنچه زمانی بدیهی فرض می شد ماهیت غوطه وربودنمان در جهان اجتماعی و اینکه روابط بین فردی چگونه زندگی ما را دربر گرفته است، برجسته و آشکارتر می کند. این واقعیت که این همه گیری زندگی انسان ها را در مقیاسی جهانی تغییر داده است، به ما این فرصت را می دهد تا بیشتر بیاموزیم که کدام ابعاد و جنبه های تجربه انسانی در زمینه ها و فرهنگ های مختلف یکسان است و تفاوت ها در کجاست. این امر نشان داده شده که وجود نابرابری در سلامت، نابرابری های نژادی و اجتماعی و نیز تفاوت نظام های مراقبت سلامت باعث می شود تجربه افراد از این همه گیری به شکل عمیقی با یکدیگر تفاوت داشته باشد و این موضوع اهمیت زمینه های موقعیتی را بیشتر نشان می دهد.

باید دو جنبه کلی و مرتبط با هم را در تجربه انسانی از هم تمایز داد. اولی روابط رودرروی ما با دیگران است که شامل رابطه با افراد خاص و رابطه با مردم به طورکلی می شود. پدیدارشناسانی مانند ادموند هوسرل، موریس مرلو پونتی و ژان پل سارتر بر این امر تاکید کرده اند که انسان ها چطور بلافاصله دیگران را به عنوان سوژه های تجربه تشخیص می دهند؛ سوژه هایی که خنثی و منفصل نیستند و بر خود فرد اثر می گذارند. تعامل ما با دیگران به روش هایی گوناگون احساسات، افکار و فعالیت های ما را شکل می دهند؛ لذتی که از پیرامون خود کسب می کنیم، در چه موقعیتی احساس راحتی می کنیم و در چه موقعیتی ناآرام و بی قراریم؛ روایت هایی که از طریق آنها زندگی مان را تعبیر می کنیم؛ نحوه تنظیم خلقمان، چه در زمانی که با امید در انتظار آینده ایم و چه آن گاه که با هراس انتظار می کشیم. تعامل با فردی دیگر هم می تواند باعث ایجاد احساس راحتی و امید شود و هم برعکس، می تواند احساس ناراحتی و آسیب پذیری ایجاد کند. این امر حتی در تعامل های مختصر و معمولی با غریبه ها هم صادق است -مثل وقتی کسی با لبخند از کنارتان می گذرد یا وقتی که فردی اضطراب آلود نگاه تان می کند وقتی که با عجله از عرض خیابان رد می شود. اینکه دیگران انسان را به عنوان یک طرف مکالمه بالقوه تجربه کنند، بسیار متفاوت است با اینکه او را به عنوان منبع بالقوه عفونت تجربه کنند. به این ترتیب، منع رفت وآمد و سایر اقدامات فاصله گذاری اجتماعی جنبه های متعددی از تجربه بین فردی را تحت تاثیر قرار داده است. برخی از این اثرات مثبت تر بوده اند: بعضی افراد در کنار یکدیگر قرار گرفته اند؛ برخی دوستی ها با حذف عوامل مزاحم موجود در زندگی معمول از نو درگرفته اند و سرگرمی هایی جذاب و پاداش دهنده کشف یا بازکشف شده اند. احساس هم بستگی قوی و قدردانی از کارکنان اصلی بخش های مختلف خط مقدم مبارزه با این همه گیری نیز خود را نشان داده است. در عین حال، این پرسش ها مطرح است که در کجا و تا چه حد توانسته ایم به شکلی موفقیت آمیز با این موقعیت جدید تطابق پیدا کنیم و اگر چیزهایی را از دست داده ایم و برایشان جایگزینی نداشته ایم، این موارد چه بوده اند.

ادامه دارد