آرشیو شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۹، شماره ۹۸۲۷
صفحه آخر
۱۲

شاه بیت

شب فراق که داند که تا سحر چند است؟

مگر کسی که به زندان عشق، دربند است...